Kyr­kan: ”Und­vik handskak­ning”

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Strömstads pas­to­rat har gått ut med rikt­lin­jer för hur man han­te­rar oron för co­ro­na­vi­ru­set i sitt ar­be­te.

I ett press­med­de­lan­de skri­ver pas­to­ra­tet: ”Vi vill att du ska kän­na dig trygg att gå i guds­tjänst och natt­vard. För­u­tom att föl­ja de di­rek­tiv som ges av myn­dig­he­ter­na så väl­jer vi där­för att den när­mas­te ti­den: Und­vi­ka handskak­ning vid häls­ning när vi möts i oli­ka sam­man­hang. På­bju­da Frids­häls­ning med ögon­kon­takt fram­för handskak­ning i guds­tjäns­ten. Och an­vän­da bru­ket att ta emot natt­vard där det glu­ten­fria brö­det ges i han­den och själv dopps av mot­ta­ga­ren i det al­ko­hol­fria vi­net. Präs­ten som de­lar ut brö­det har fö­re ut­de­lan­det tvät­tat hän­der­na med tvål och varmt vat­ten samt spri­tat dem med hand­sprit.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.