Kvalsuc­cén fort­sät­ter – Lions tog and­ra ra­ka se­gern

Dröm­men om spel i di­vi­sion 2 näs­ta sä­song är i all­ra högs­ta vid liv. Lions star­ka form­kur­va hål­ler i sig ef­ter se­gern med 5–1 mot Var­berg. Nu rus­tar la­get för grupp­fi­nal mot Hi­sing­en.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Två mat­cher – två vins­ter. Lions är glöd­he­ta i kva­let till två­an. Ef­ter skö­na pre­miärskal­pen mot Gö­te­borg blev det på sön­da­gen nytt gläd­je­rus när Var­berg be­seg­ra­des med 5–1.

Själv­för­tro­en­det och mo­det var på topp ef­ter se­gern i för­ra om­gång­en mot Gö­te­borg (8–6). På sön­da­gen säk­ra­de Lions tre nya po­äng i kval­se­ri­en till di­vi­sion 2. Drygt 200 åskå­da­re på Lions­hov fick se hem­ma­la­get vin­na över Var­berg med 5–1 (3–0, 2–0, 0–1).

Lions­trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt tyck­te att man gjor­de vad som kräv­des mot Var­berg, som i sin tur för­lo­ra­de för and­ra mat­chen i följd.

– Na­tur­ligt­vis är det skönt att vin­na igen, men jag kän­ner att vi har en väx­el till. Fast det är seg­rar­na som räk­nas, och mot Var­berg räck­te det att spe­la så här. Det kän­des hur sta­bilt som helst, sä­ger han.

Och star­ten blev så bra den kun­de bli. Måns Ax­els­son, som var het i mö­tet med GIK, ha­de kon­ser­ve­rat spel­gläd­jen. Lag­kap­te­nen högg på­pass­ligt när Var­berg slar­va­de i upp­spe­let.

In­för star­ten på kval­se­ri­en öns­ka­de Mat­hi­as Gil­ler­stedt bätt­re po­wer­play. Pa­trik Ols­son och Victor Dahl­beck le­ve­re­ra­de på be­ställ­ning. In­nan förs­ta pe­ri­o­den var över ha­de Lions gjort 2–0 och 3–0 i nu­me­rärt över­läge.

– Star­ten på mat­chen är jät­te­vik­tig, spe­ci­ellt mot lag som Var­berg. Det kän­des som att vi mer el­ler mind­re knäck­te dem ef­ter förs­ta pe­ri­o­den. Chan­ser­na de fick var mer av att vi slar­va­de, än att de ska­pa­de lä­ge­na själ­va, sä­ger Mat­hi­as Gil­ler­stedt.

Lions förs­ta pe­ri­od var fo­ku­se­rad. Förs­ta fem­man med Måns Ax­els­son, Victor Dahl­beck, Jo­nat­han Lennarts­son, Filip Brahm och Os­kar Hol­gers­son är fort­satt pro­duk­ti­va. Måns Ax­els­son ha­de dess­utom chans att gö­ra 4–0 på straff, men möj­lig­he­ten mis­sa­des.

No­ter­bart är att Måns Ax­els­son och Victor Dahl­beck gjort sju po­äng på två mat­cher. Du­on är just nu i de­lad led­ning i kval­se­ri­en po­äng­li­ga.

Publi­ken fick ock­så underhålln­ing i pe­ri­od­vi­lan när för­e­ning­ens U10-lag tog emot hyll­ning­ar ef­ter den hi­sto­ris­ka se­gern i GP-puc­ken.

Även mit­ten­pe­ri­o­den blev i Lions re­gi och kom­man­do. Likt in­led­ning­en på mat­chen fick man ti­dig ut­del­ning. Fir­ma Ax­els­son/Lennarts­son as­si­ste­ra­de Victor Dahl­beck, och med drygt två mi­nu­ter kvar hit­ta­de El­li­ot Gil­ler­stedt nät­mas­kor­na – fram­spe­lad av ny­för­vär­vet Filip Brahm.

Med 5–0 i ryg­gen drog Lions, med­ve­tet el­ler omed­ve­tet, ner tem­pot. Av­blås­ning­ar, läg­re in­ten­si­tet och stund­tals av­sla­get spel sat­te prä­geln. Med tio mi­nu­ter kvar fick Var­berg spräckt LHC-mål­vak­ten An­ton Ek­bergs nol­la när Max Ryd­man re­du­ce­ra­de till 5–1.

Mat­hi­as Gil­lerstadt var in­te nöjd med av­slut­ning­en, det märk­tes på isen att hem­ma­spe­lar­na blev be­kvä­ma i skrid­sko­åk­ning och pass­nings­spel.

– Det kän­des som att de slapp­na­de av li­te väl myc­ket, men vi är ute ef­ter seg­rar­na. Vi är ef­fek­ti­va, det är många spe­la­re som nä­tar. Mö­tet med Var­berg skilj­de sig myc­ket mot mat­chen mot GIK, som jag tyc­ker är ett rap­pa­re lag, sä­ger Lions­trä­na­ren.

Sam­ti­digt som Lions be­seg­ra­de Var­berg, tog Hi­sing­en and­ra ra­ka tre­po­äng­a­ren ef­ter der­by­vins­ten i Tu­ve ishall mot Gö­te­borg (5–2).

Näs­ta match, som spe­las på Lions­hov i kväll, blir en grupp­fi­nal.

– Det ser ut som att Hi­sing­en blir la­get att be­seg­ra – och vi mås­te upp någ­ra snäpp. Mot lag som Hi­sing­en gäl­ler start och stopp i var­je byte.

Kla­rar vi av det kom­mer vi att bli far­li­ga, sä­ger Mat­hi­as Gil­ler­stedt.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Ny se­ger i kval­se­ri­en. Lions tog tre nya po­äng i jak­ten på en plats i di­vi­sion 2 näs­ta sä­song. Var­berg slogs till­ba­ka med 5–1. Nu vän­tar grupp­fi­nal i kväll mot Hi­sing­en.

Spe­la­re och le­da­re i Lions U10-lag hyl­la­des av publi­ken ef­ter hi­sto­ris­ka se­gern i GP-puc­ken. (Fler bil­der på st­nb.se)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.