Nors­ka kro­nan nu mind­re värd än den svens­ka

På mån­dags­mor­go­nen ha­de den nors­ka kro­nan tap­pat så myc­ket i vär­de att den för förs­ta gång­en på fle­ra år var mind­re värd än den svens­ka.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Den nors­ka kro­nan, som är tätt knu­ten till ol­jans vär­de, fick sig en re­jäl törn nat­ten till mån­da­gen då pri­set på nord­sjö­ol­ja stör­ta­de med näs­tan 30 pro­cent till cir­ka 33 dol­lar fa­tet.

Opec-län­der­na har för­gä­ves för­sökt nå enig­het med Ryss­land om att mins­ka pro­duk­tio­nen av ol­ja på grund av den läg­re ef­ter­frå­gan som co­ro­na­vi­ru­set ska­pat.

Att för­hand­ling­ar­na stran­dat har lagt grun­den för en dra­ma­tisk ned­gång i ol­je­pri­set. Ald­rig förr har va­lu­tan va­rit så svag mot eu­ron som den var nat­ten mot mån­dag, skri­ver nors­ka Da­gens Nae­rings­liv på mån­da­gen.

– Lyf­ter man blic­ken och ser läng­re fram kan den sva­ga kron­kur­sen med­fö­ra sto­ra kon­se­kven­ser för Nor­ge. Sär­skilt ol­je­sek­torn kom­mer att va­ra ut­satt, i ett stör­re per­spek­tiv, sä­ger se­ni­orstra­teg Nils

Kristi­an Knut­sen i Han­dels­ban­ken Ca­pi­tal Mar­kets till den nors­ka tid­ning­en.

På mån­dags­mor­go­nen var en norsk kro­na värd 0,98 svens­ka kro­nor. Det är förs­ta gång­en se­dan 2016 som nors­ka kro­nan va­rit så svag jäm­fört med den svens­ka kro­nan.

Det be­ty­der att nors­ka kun­der får mind­re för si­na peng­ar när de hand­lar på svens­ka si­dan.

Bild: Ulf Blom­gren

Nu får nors­ka kun­der mind­re för si­na peng­ar när de gräns­hand­lar på Nord­by och i Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.