Få bätt­re koll på din sto­ry på Instagram

Strömstads Tidning - - Teknik & Trender - Eva Wie­sel­gren @wie­sel­gren på twit­ter

Oj, hopp­san, vad la­de jag ut nu? En film på mi­na skor med en mas­sa hjär­tan? Tyc­ker du hän­del­ser­na på Instagram och Fa­ce­book är svå­ra att an­vän­da? Det finns ap­par som gör det enkla­re.

Många är skep­tis­ka till det som kal­las hän­del­ser på Instagram och Fa­ce­book.

Men de har fun­nits länge nu och allt fler an­vän­der dem, så har du in­te kom­mit igång än är det li­ka bra att hänga på. På eng­els­ka kal­las det sto­ri­es, be­rät­tel­ser. Instagram och Fa­ce­book la­de till funk­tio­nen för att be­hål­la de yng­re an­vän­dar­na när Snapchat bör­ja­de bli po­pu­lärt. Du kan in­te ba­ra läg­ga ut fo­ton och film­klipp ut­an läg­ga på text, de­ka­ler, emo­jis, mu­sik och lus­ti­ga ani­ma­tio­ner. Du kan ha fle­ra si­dor ef­ter varand­ra. Det finns ut­rym­me för in­ter­ak­ti­vi­tet med di­na föl­ja­re, du kan ha om­röst­ning­ar el­ler frå­ge­spor­ter.

Var­för Fa­ce­book (som ju även äger Instagram) valt att kal­la det hän­del­se på svens­ka är svårt att be­gri­pa. Sto­ry är ett ord vi an­vän­der även i svens­ka språ­ket, det står till och med i Svens­ka aka­de­mins ord­lis­ta.

Om du tän­ker på det som ”min sto­ry” i stäl­let för ”min hän­del­se” blir det mer lo­giskt. Det är in­te en funk­tion att an­vän­da ba­ra när nå­got sär­skilt hänt dig, som att du haft fö­del­se­dags­ka­las el­ler åkt Va­sa­lop­pet. Du be­stäm­mer själv vad din sto­ry ska hand­la om.

En sak som skil­jer hän­del­sen el­ler sto­ryn från di­na van­li­ga in­lägg på Instagram är att den för­svin­ner ef­ter 24 tim­mar. Du kan själv se den, den spa­ras i ett ar­kiv, och du kan väl­ja att vi­sa den som en höjd­punkt på din pro­fil el­ler åter­pub­li­ce­ra den vid ett se­na­re till­fäl­le.

En an­nan skill­nad är att du kan se vil­ka som har tit­tat på din sto­ry.

Du kan byg­ga din sto­ry i den van­li­ga Instagram­ap­pen. Tryck på ka­me­ra­sym­bo­len i öv­re vänst­ra hör­net när du är i ditt flö­de så är du igång. Du får fram oli­ka ef­fek­ter och mal­lar ge­nom att svaj­pa, sve­pa, sym­bo­ler­na åt si­dan. Vill du häm­ta vi­deo och fo­ton från bib­li­o­te­ket sve­per du upp­åt. När du byggt din sto­ry tryc­ker du på sym­bo­len för din hän­del­se i ned­re vänst­ra kan­ten för att pub­li­ce­ra.

• Har du svårt för svaj­pan­det? Då kan du väl­ja att gö­ra din sto­ry i en an­nan app. Här är tips om två som går att an­vän­da ut­an att be­ta­la. Gra­tis­ver­sio­ner­na är be­grän­sa­de men an­vänd­ba­ra.

• Un­fold – Sto­ry Temp­la­tes. Ele­gan­ta mal­lar och de­ka­ler. För dig som vill gö­ra en snygg sto­ry som är som en li­ten bok el­ler ett bild­spel.

• Mo­jo – Vi­deo Sto­ri­es Edi­tor for Instagram. Svens­ka me­ny­er, mu­sik, många mal­lar och ef­fek­ter.

Bild: Skärm­bil­der

Det finns myc­ket gre­jer till din sto­ry i Instagram­ap­pen. Tyc­ker du det är svårt att för­stå?. Bör­ja i en an­nan app så får du bätt­re kon­troll. Un­fold pas­sar dig som vill ha en en­kel och ele­gant in­ram­ning till din sto­ry. Mo­jo har mal­lar för in­flu­encers och svens­ka me­ny­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.