Cy­kel­väg till häl­lestrand nu

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - si­dan 5 Se även ar­ti­kel på

Till Häl­lestrand finns det in­te och har ald­rig fun­nits nå­gon cy­kel­väg. Där­för vill jag att kom­mu­nen ska gö­ra en cy­kel­väg till Häl­lestrand.

För det förs­ta så skul­le det bli myc­ket fär­re djur som dör om man cyklar istäl­let för att åka bil. Om man t.ex. åker bil sent på kväl­len när det är mörkt så är det stör­re olycks­risk än om man cyklar. För om man cyklar så skul­le det ald­rig hän­da. Dess­utom be­hö­ver vi dju­ren i na­tu­ren, ef­tersom vi be­hö­ver köt­tet som in­ne­hål­ler nä­ring. Vi be­hö­ver djur som be­tar av allt långt gräs i sko­gen och dju­ren an­das ut kol­di­ox­id till al­la väx­ter i sko­gen.

För det and­ra så skul­le 100 pro­cent av mänsk­lig­he­ten må bätt­re om vi hjäl­per dju­ren, na­tu­ren och dess­utom mil­jön. Mil­jön skul­le bli bätt­re om fär­re åker bil och cyklar istäl­let. Al­la träd man kör för­bi när man åker till Häl­lestrand skul­le må myc­ket bätt­re om de in­te får mas­sa av­ga­ser spru­ta­de över sig var­je dag. Om vi cyklar i stäl­let för att åka bil så kom­mer träd må bätt­re, djur må bätt­re och män­ni­skor kom­mer må bätt­re. Är det verk­li­gen så att al­la på Häl­lestrand ska ha skuld­käns­lor för att man åker bil och in­te cyklar?

Någ­ra per­so­ner på Häl­lestrand har sam­lat ihop en grupp och pra­tat om att vi på Häl­lestrand vill ha en cy­kel­väg. Men kom­mu­nen bryr sig in­te.

För det tred­je finns det mas­sor med barn på Häl­lestrand som skul­le vil­ja cyk­la till sko­lan men kan in­te el­ler får in­te det ef­tersom de in­te vå­gar el­ler in­te får för si­na för­äld­rar. Om ett barn ska cyk­la från Häl­lestrand till sko­lan så är det en väl­dig stor olycks­risk. Barn kan ska­das el­ler till och med dö om de cyklar på bil­vä­gar. Så om det ha­de fun­nits en cy­kel­väg på Häl­lestrand så skul­le det in­te va­ra li­ka stor risk för olyc­kor.

Om det hän­der olyc­kor när man åker bil så blir det in­te ba­ra sig själv man ska­dar ut­an bi­len blir ju ock­så ska­dad. Då får man be­ta­la peng­ar för att den ska bli la­gad och om det är en rik­tigt kraf­tig olyc­ka så kanske man till och med mås­te kö­pa en ny bil.

Jag och al­la på Häl­lestrand vill ha en cy­kel­väg. Vi be­hö­ver tän­ka på mil­jön, vi be­hö­ver mins­ka olycks­ris­ken och vi be­hö­ver mins­ka an­ta­let dö­da djur. el­la her­mans­son

Klass 5 på Bo­jar­sko­lan

Fot­not:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.