Pla­net fick vän­da och tving­as er­sät­ta re­se­nä­rer

Tek­niskt fel som led­de till mo­tor­byte be­döms in­te som ett till­räck­ligt skäl för att flyg­bo­la­get ska slip­pa er­sät­ta pas­sa­ge­ra­re för för­se­ning. Fa­mil­jen Björ­ne­mark från Tors­lan­da får 400 eu­ro per per­son för att de­ras re­sa till Split för­se­na­des med mer än tr

Strömstads Tidning - - Konsument - Le­na Ström­berg le­na.strom­berg@gp.se

EU:s flyg­pas­sa­ge­rar­för­ord­ning ger för­se­na­de re­se­nä­rer rätt till er­sätt­ning från flyg­bo­la­gen ut­i­från flyg­re­sans längd och hur lång för­se­ning­en blir. Björ­ne­marks re­sa till Kro­a­ti­en blev näs­tan ett dygn för­se­nad på grund av tek­nis­ka pro­blem.

Pla­net fick en vib­ra­tions­in­di­ke­ring norr om Ber­lin och vän­de, en­ligt ru­ti­nen, till­ba­ka mot Sve­ri­ge. En av fy­ra mo­to­rer stäng­des av ef­ter en vib­ra­tions­in­di­ke­ring.

Flyg­bo­la­get BRA ne­ka­de fa­mil­jen er­sätt­ning, men All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, har nu gett re­se­nä­rer­na rätt till drygt 4 000 kro­nor per per­son – som re­dan lan­dat på kon­tot.

To­talt drab­ba­des runt et­tu­sen pas­sa­ge­ra­re av för­se­ning­ar på BRA:s flyg­ning­ar ef­tersom fle­ra plan drab­ba­des av tek­nis­ka pro­blem sam­ma mor­gon och led­de till tolv för­se­ning­ar på grund av den ked­je­re­ak­tion som upp­stod.

Tek­nis­ka pro­blem räk­nas van­li­gen in­te som en ex­tra­or­di­när om­stän­dig­het, som kan gö­ra att fö­re­ta­gen slip­per be­ta­la ut er­sätt­ning till si­na för­se­na­de pas­sa­ge­ra­re, men BRA ar­gu­men­te­ra­de för just det till nämn­den. BRA me­na­de att det ”in­te kan ålig­ga bo­la­get att i för­väg pla­ne­ra för den typ av re­serv­ka­pa­ci­tet och be­sätt­ning­ar på al­la des­ti­na­tio­ner som ha­de krävts för att för­hind­ra samt­li­ga av de tolv kraf­ti­ga för­se­ning­ar som upp­kom på grund av det­ta”.

– Vi föl­jer all­tid ARN:s re­kom­men­da­tio­ner, sä­ger Jim Hofver­berg, kom­mu­ni­ka­tions­chef på flyg­bo­la­get BRA Sve­ri­ge AB.

I för­ra vec­kan bör­ja­de bo­la­get att be­ta­la ut er­sätt­ning­ar­na en­ligt ARN:s be­slut, men hur myc­ket det kom­mer att hand­la om kan han in­te gå in på ef­tersom det in­te är klart än­nu.

– Det är li­te oli­ka be­lopp ef­tersom pas­sa­ge­ra­re blev oli­ka för­se­na­de från två tim­mar upp till ett dygn och pas­sa­ge­rar­na har re­kla­me­rat li­te oli­ka be­lopp.

ARN skri­ver i sitt be­slut att mo­tor­felet, som ett oför­ut­sett tek­niskt fel, i sig in­te kan ut­gö­ra en ex­tra­or­di­när om­stän­dig­het i EU-för­ord­ning­ens me­ning. Det­ta ef­tersom BRA in­te har kun­nat be­vi­sa att det är ett till­verk­nings­fel el­ler an­nan om­stän­dig­het ut­an­för bo­la­gets kon­troll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.