Vik­tig DM­match för IFK Strömstad

Ge­nom­kö­ra­ren mot Greb­bestad gjor­de gott för IFK. Strömstads­trä­na­ren Per-Erik Nor­lin ser fram emot lör­da­gens täv­lings­match mot se­ri­e­kon­kur­ren­ten Munke­dal och hop­pas på nytt po­si­tivt form­be­sked.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@stnb.se 0526-624 07

IFK Strömstad vill in­te tap­pa mark i jak­ten på DM-slut­spel. I dag mö­ter man se­ri­e­kon­kur­ren­ten Munke­dal och trä­na­re Per-Erik Nor­lin hop­pas på tre po­äng.

IFK Strömstad be­hö­ver tre po­äng i DM för att in­te tap­pa mark i jak­ten på slut­spel.

Oav­gjor­da re­sul­ta­tet i för­ra om­gång­en mot IFK La­ne (2–2) var en miss­räk­ning, som gjor­de att da­gens mot­stån­da­re Munke­dal kun­de gå upp som grup­pet­ta med två po­ängs mar­gi­nal.

Per-Erik Nor­lin fick i vec­kan se sitt lag mä­ta kraf­ter­na med di­vi­sion 2-klub­ben Greb­bestad. Mö­tet på Strömsval­len slu­ta­de med bor­t­a­se­ger (5–2), men trä­na­ren såg fle­ra ljus­glim­tar i spe­let.

– Det är un­der många stun­der som vi hål­ler jäm­na steg med Greb­bestad. Vis­ser­li­gen får vi lö­pa mer på grund av de­ras boll- och spel­skick­lig­het, men jag tyc­ker att vi står upp bra. Jag är stolt över kil­lar­nas at­ti­tyd att vil­ja gö­ra job­bet. Jag hop­pas att an­dan fort­sät­ter, sä­ger IFK-trä­na­ren.

Munke­dal var för­ra sä­song­en topp­lag i di­vi­sion 4 Bo­hus­län Dals­land. Ef­ter se­ri­e­spe­let var de nä­ra att kva­la upp till di­vi­sion 3. Per-Erik Nor­lin ser mö­tet som en ny vär­de­mä­ta­re.

– Munke­dal är ett bra lag. Det ska bli in­tres­sant att se om vi med kort var­sel kla­rar av att kom­ma upp i ni­vå igen. Jag hop­pas att vi ska kun­na stå upp li­ka bra som vi gjor­de mot Greb­bestad. Fram­för allt blir det att läg­ga be­to­ning på för­svars­spe­let, sä­ger IFK-trä­na­ren.

För­sä­song­en har in­te va­rit ut­an ska­de­be­kym­mer för IFK Strömstad. Bland an­nat är ny­för­vär­vet Erik Bo­gren ska­dad. Per-Erik Nor­lin hop­pas att det in­te är all­var­lig, men han har si­na far­hå­gor.

– Jag är li­te oro­lig för Erik, som fick en re­jäl smäll på knät. Vi mås­te kol­la upp att det in­te rör sig om kors­ban­det. För­hopp­nings­vis rör det sig om en re­jäl blöd­ning och in­te kors­bands­ska­da.

– Martin (Hans­son) mis­sa­de mat­chen mot Greb­bestad på grund av sjukt barn. Jag hop­pas han står mot Munke­dal, sä­ger Per-Erik Nor­lin som får till­ba­ka ti­di­ga­re ska­da­de Jos­hua Ös­ter men räk­nar bort häl­ska­da­de To­bi­as Bern­ts­son och sät­ter frå­ge­tec­ken på knä­ska­da­de Al­fre­do Paiz.

En­dast grup­pet­tan går vi­da­re till slut­spel i DM.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

IFK Strömstad har hit­tills ta­git fy­ra po­äng i DM. Nu kom­mer grup­pet­tan Munke­dal till Strömsval­len. (Arkivbild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.