Den dö­de man­nen blev in­te mör­dad

Den dö­de man­nen som hit­ta­des i cen­tra­la Strömstad den 28 feb­ru­a­ri var in­te mör­dad. Det fast­slår po­li­sen ef­ter ob­duk­tion och läg­ger ner mordut­red­ning­en.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son

Man­nen som hit­ta­des vid en klip­pa på Can­ning­om­rå­det i Strömstad ha­de va­rit försvunnen se­dan slu­tet av ja­nu­a­ri. Sten-Ru­ne Tim­mer­sjö, chef för po­li­sens en­het för grova brott i Fyr­bo­dal, sä­ger att det tro­li­gen hand­lar om en olyc­ka.

– Vi tror att han har gått ut och ram­lat från klip­pan han hit­ta­des un­der. En­ligt an­hö­ri­ga måd­de han in­te så bra när han gick ut.

Man­nens kropp var svårt med­fa­ren ef­ter att ha le­gat länge i vat­ten, men ob­duk­tio­nen vi­sar att ing­et död­ligt våld har till­fo­gats man­nen ut­an att döds­fal­let be­ror på fall­ska­dor.

Or­sa­ken till att det dröj­de så länge in­nan krop­pen hit­ta­des är att krop­pen va­rit dold av vat­ten, me­nar po­li­sen.

– Om­rå­det där krop­pen hit­ta­des har va­rit över­sväm­mat un­der den här pe­ri­o­den det hand­lar om, och se­dan har vatt­net sjun­kit un­dan och då blot­ta­des krop­pen, sä­ger Sten-Ru­ne Tim­mer­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.