Co­ro­na­pan­de­min stop­par Strömstad In­ne­ban­dycup

Täv­lings­le­dar­na Jör­gen Kärn­berg och Jo­han Pet­ters­son med­de­la­de på tors­dags­för­mid­da­gen att årets upp­la­ga av cu­pen ställs in.

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@stnb.se 0526-624 07

Strömstad In­ne­ban­dycup skul­le ha spe­lats lör­da­gen den 4 april i Nord­by Su­per­mar­ket­hal­len. Ti­di­ga­re har tur­ne­ring­ar­na ar­ran­ge­rats i Strömstad Gym­na­si­ums id­rotts­hall.

Jo­han Pet­ters­son tyc­ker det är vik­tigt att man i nu­lä­get tar an­svar för att hind­ra smitt­sprid­ning.

– Det är en tur­ne­ring där vi över­hu­vud­ta­get har svårt att ve­ta och kon­trol­le­ra hur många spe­la­re som sam­las. Dess­utom skul­le vi i år ha spe­lat i Nord­by Su­per­mar­ket­hal­len.

– För­vänt­ning­ar­na in­för cu­pen var att det skul­le ha kom­mit fler be­sö­ka­re. Jag och Jör­gen kän­de att det var bätt­re att va­ra ute i god tid, istäl­let för att gå ut med beske­det tre tim­mar in­nan tur­ne­ring­en ska bör­ja, sä­ger Jo­han Pet­ters­son.

Drygt två vec­kor in­nan tur­ne­rings­da­gen ha­de täv­lings­le­dar­na ta­git emot in­tres­se från cir­ka tio lag.

– Det är minst tio spe­la­re i var­je lag. Vi räk­na­de på att var­je spe­la­re har med sig en an­hö­rig. Då är vi up­pe i 200 per­so­ner.

– Re­ge­ring­en har i nu­lä­get satt ett tak på max 500 per­so­ner för sam­ling­ar och eve­ne­mang, men vi tyc­ker det känns dumt att chan­sa, sä­ger Jo­han Pet­ter­son.

Bild: Jen­ny Jo­hans­son

Co­ro­na­pan­de­min stop­par Strömstad In­ne­ban­dycup. (Arkivbild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.