Gav upp­hov till en stor un­der­håll­nings­fa­milj

Strömstads Tidning - - Insidan -

Det är in­te lätt att hit­ta den rät­ta. Man vet in­te var man skall le­ta. Ibland läg­ger sig vän­ner och be­kan­ta i sa­ken och för­sö­ker fö­sa ihop de sö­kan­de med varand­ra.

Det var vad som hän­de vår Pro­fil. Hon het­te Al­ma. Hen­nes ku­sin He­le­na gick på Gös­ta Ter­se­rus te­a­ter­sko­la på Bla­si­e­hol­men. Där var hon kurs­kam­rat med en jät­te­gul­lig kil­le som het­te Gustav.

He­le­na var eld och lå­gor. Hon var över­ty­gad om att vår Pro­fil och Gustav skul­le pas­sa bra ihop.

Det blev ett ner­vöst förs­ta mö­te. Men Al­ma blev po­si­tivt över­ras­kad. Gustav såg myc­ket bra ut. Dess­utom var han en stor char­mör. Själv var hon blyg och till­ba­kadra­gen. Hon ha­de vux­it upp i Stockholm som yngst av sex sys­kon.

Gustav blev ock­så po­si­tivt över­ras­kad. För vår Pro­fil var jät­te­söt. Hon ha­de blont hår och ett par pig­ga, gla­da ögon.

Träf­fen blev myc­ket lyc­kad. De satt och pra­ta­de och drack te till­sam­mans. Plös­ligt gjor­de Gustav ett djärvt drag. Han tog de bå­da temug­gar­na och ställ­de dem pre­cis in­till varand­ra. Det var ju näs­tan som ett halvt fri­e­ri!

Året var 1957. Al­ma var ba­ra 19 år gam­mal. Gustav var ock­så 19, men ett halvt år äld­re än Al­ma. Det sa­de klick för bå­da två. Vår Pro­fil gick hem och gjor­de en no­te­ring i sin dag­bok – att hon mött den man hon skul­le gif­ta sig med.

Ku­si­nen fick rätt. De pas­sa­de bra ihop. I mars 1959 för­lo­va­de de sig. Hän­del­sen till­kän­na­gavs med en li­ten annons i tid­ning­en.

Någ­ra år se­na­re blev det dags för bröl­lop. Det äg­de rum i Boo kyr­ka i de­cem­ber 1962. Bröl­lops­fes­ten fi­ra­des i de­ras ny­in­köp­ta hus på Värm­dö – en gam­mal kåk med re­no­ve­rings­be­hov. Den var in­te vin­ter­bo­nad och sak­na­de rin­nan­de vat­ten. Bröl­lopsmid­da­gen tilla­ga­des på en ved­spis i kö­ket.

Så kom bar­nen, det ena ef­ter det and­ra med ett par års mel­lan­rum, utom det sista, Li­nus, som blev ett så kal­lat sladd­barn.

Bå­de Al­ma och

Gustav var skå­de­spe­la­re. De kom in i yr­ket myc­ket ti­digt och blev myc­ket fram­gångs­ri­ka.

Kanske var det vår Pro­fil som har lyc­ka­des bäst. Hon kom att få upp­trä­da i fle­ra sto­ra rol­ler på Dra­ma­ten och har ock­så ar­be­tat på al­la Stock­holms pri­vat­teat­rar.

Trots te­a­ter­kar­riä­ren har hon nog bli­vit mest känd som film­skå­de­spe­lers­ka. Hon de­bu­te­ra­de re­dan 1956 med en roll i fil­men ”Swing it, frö­ken”. Den följ­des av med­ver­kan i ett par and­ra lik­nan­de, enk­la fil­mer.

Men det gick raskt upp­åt. År 1961 fick hon hu­vud­rol­len i en stör­re film som blev myc­ket upp­märk­sam­mad. I den fick hon spe­la mot så pass kän­da namn som Jarl Kul­le, Ed­vin Adolfs­son och Sig­ge Fürst.

Det här led­de till att vår Pro­fil blev en kän­dis och fick nya, sto­ra rol­ler i fler fil­mer. År 1964 kom fil­men ”Kä­re John”, där fick spe­la mot Jarl Kul­le igen. Kä­re John gjor­de stor suc­cé och blev till och med Oscarsno­mi­ne­rad in­om ka­te­go­rin ”Bäs­ta ut­länds­ka film”.

Al­ma har tac­kat nej till att med­ver­ka i en film till­sam­mans med El­vis Pres­ley! Det hän­de då hon var i USA 1966. Ef­teråt har hon be­rät­tat att hon ald­rig har ång­rat sig. Hon vil­le hell­re stan­na hem­ma i Sve­ri­ge och va­ra till­sam­mans med si­na barn.

Vår Pro­fil kan gläd­ja sig åt att tre av hen­nes fy­ra barn har gått i hen­nes och Gustavs fot­spår och bli­vit skå­de­spe­la­re el­ler ar­tis­ter. Det är ba­ra den älds­te so­nen Pe­ter som valt en an­nan ba­na. Han var va­lu­ta­hand­la­re i Stockholm i 30 år, men läm­na­de hu­vud­sta­den och flyt­ta­de till Da­lar­na, där han blev brand­man. Men de and­ra tre har verk­li­gen lå­tit ta­la om sig. Den näst älds­te so­nen de­bu­te­ra­de som skå­de­spe­la­re re­dan vid 5 år ål­der. Han har där­ef­ter spe­lat te­a­ter, gett ut ski­vor, va­rit pro­gram­le­da­re för Lug­na fa­vo­ri­ter i radio, sjung­it i Me­lo­di­festi­va­len och del­ta­git i Let´s dan­ce.

Trots te­a­ter­kar­riä­ren har hon nog bli­vit mest känd som film­skå­de­spe­lers­ka

Al­ma och Gustav har en dot­ter. Hon har ock­så gjort kar­riär som sång­a­re, skå­de­spe­la­re och pro­gram­le­da­re. Till hen­nes me­ri­ter hör att hon har del­ta­git i Me­lo­di­festi­va­len he­la fem gång­er.

Un­der åren 1993–2002 var Al­mas dot­ter gift med en dan­sa­re som he­ter Emi­lio. Men han har bytt yr­ke och bli­vit krö­ga­re.

Yngs­te so­nen har en lik­nan­de me­rit­lis­ta som skå­de­spe­la­re och mu­sikar­tist.

Och in­te nog med det. Vår Pro­fils barn­barn har ock­så sla­git ige­nom in­om un­der­håll­nings­värl­den. Ett av dem vann Me­lo­di­festi­va­len 2018.

Vår Pro­fil och Gustav har allt­så gett upp­hov till en stor och berömd släkt, som tid­ning­ar­na of­ta skri­ver om. De­ras barn och barn­barn ver­kar va­ra in­blan­da­de i det mesta som hän­der in­om den svens­ka nö­jes­värl­den.

Så kan det gå när nå­gon stäl­ler två temug­gar in­till varand­ra.

Vem är hon?

För­ra veckans Pro­fil: Ely Cul­bert­son. Föd­des i Po­i­a­na Var­bilau i Ru­mä­ni­en den 22 ju­li 1891. Var en av värl­dens främs­ta bridge­spe­la­re. Han dog den 27 de­cem­ber 1955 i Bratt­le­bo­ro i Ver­mont i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.