Be­grav­ning

Strömstads Tidning - - Namn & Nära Familj -

I Tjärnö kyr­ka har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Alice

Hans­son, Ros­sö. Grif­te­tal, över­lå­tel­se och bi­bel­läs­ning hölls av präst Bengt Mag­nus­son.

För mu­si­ken sva­ra­de or­ga­nist Karl-Ax­el Falk. Han spe­la­de som in­led­ning Gam­mal fä­bod­psalm och till av­slut­ning In­bju­dan till Bo­hus­län samt till psal­mer­na Din kla­ra sol går åter opp, Blott en dag, ett ögon­blick i sän­der och Bred di­na vi­da ving­ar.

So­list var Ma­ria Tui­ma­la Sö­rens­son och hon sjöng Te­ars in he­a­ven och Som en bro över mör­ka vat­ten. Hon ac­kom­pan­je­ra­des av Karl-Ax­el.

Vack­ra blom­mor fanns i kyr­kan och min­nes­gå­vor till Ope­ra­tion Smi­le och Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet från bland and­ra Gran­nar­na på pen­sio­nats­höj­den har kom­mit in till Alice min­ne från fa­milj, släkt och vän­ner.

Värd i kyr­kan var ent­re­pre­nör Ima An­ders­son och hon vi­sa­de fram till av­sked un­der ti­den som det spe­la­des still­sam mu­sik.

Ef­ter ak­ten in­bjöds till min­nes­stund i Tjärnö för­sam­lings­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.