Här bunkra­des det in­för co­rona­ka­ran­tän

För­sälj­ning­en av torr­va­ror, me­je­ri­pro­duk­ter och kött har se­dan i tors­dags ökat la­vinar­tat. Men sam­ti­digt som om­sätt­ning­en skju­ter i höj­den fanns vetska­pen un­der hel­gen bland hand­la­re och bu­tiksä­ga­re att grän­sen mot Nor­ge snart kun­de kom­ma att stäng­as.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Ny­he­ter: Un­der slu­tet av vec­kan över­flö­da­des mat­bu­ti­ker­na i Strömstad och vid grän­sen av nors­ka kun­der som hand­la­de bas­va­ror.

Kund­vag­nar töms och ba­ga­geut­rym­men fylls upp. I fre­dags bör­ja­de Strömstads Tid­ning be­sö­ka livs­me­dels­bu­ti­ker i Strömstad och Svi­nesund. Som en följd av co­ro­na­vi­ru­set är det många som hand­lar mer än van­ligt.

Ut­tryck som bunk­ring, hamst­ring och prep­ping, be­ty­der kort­fat­tat att va­ra för­be­redd med sto­ra kvan­ti­te­ter av för­nö­den­he­ter vid en sam­hälls­kris.

Ro­ger Hans­son äger Ica Kvan­tum i Strömstad. Kloc­kan är strax ef­ter 16 på fre­da­gen. Par­ke­rings­plat­sen in­till bu­ti­ken på Ring­vä­gen är så gott som full med bi­lar. Och kun­der­na ström­mar in me­dan bu­tiksä­ga­ren har fullt upp med att pac­ka in nya va­ror i kyl­dis­kar­na.

– Bunk­ringsni­vån är enormt hög. Det räc­ker att gå runt ett varv i bu­ti­ken och tit­ta hur det ser ut i hyl­lor­na. Jag har ald­rig sett nå­got lik­nan­de, sä­ger Ro­ger Hans­son och pe­kar på en tom hyl­la.

– Här bru­kar det va­ra fullt med mjölpa­ket, sä­ger han.

Men det är in­te ba­ra torr­va­ror som pas­ta, kon­ser­ver och bö­nor som går åt.

– Jag är li­te för­und­rad över att det är så stor ef­ter­frå­ga på kött­färs och färskva­ror, men det har jag hört nu att man fry­ser in. Det går in­te att jäm­fö­ra med hur myc­ket som vi van­ligt­vis säl­jer, sä­ger Ro­ger Hans­son.

Be­man­ning­en i bu­ti­ken har ock­så för­stärkts upp.

– Ja, vi har ta­git in så många vi kan. Al­la bu­ti­ker är i sam­ma si­tu­a­tion. Men jag har duk­tig per­so­nal. Vi räk­nar med att det kom­mer se ut så här även i hel­gen. Se­dan går det ock­så mas­sa ryk­ten om att grän­sen ska stäng­as, sä­ger han.

På lör­dags­för­mid­da­gen är tra­fi­ken på Oslo­vä­gen tät. Här lig­ger bland an­nat livs­me­dels­bu­ti­ker­na Wil­lys och Eu­rocash.

Le­na An­ders­son, ost- och me­je­ri­an­sva­rig på Wil­lys, be­skrev tyd­ligt hur hon såg på be­sökstryc­ket i bu­ti­ken.

– Det har va­rit smått ka­o­tiskt. Hand­lar­na töm­mer bu­ti­ken på kväl­lar­na. Och da­gen ef­ter tar vi emot sto­ra le­ve­ran­ser. Varu­flö­det är högt, sä­ger hon.

Även Le­na An­ders­son mär­ker av att kun­der­na ef­ter­frå­gar me­je­ri­pro­duk­ter – samt to­a­lett­pap­per och hus­hållsar­tik­lar.

Jag har ald­rig sett nå­got lik­nan­de Ro­ger Hans­son

Ica Kvan­tum

– Det är myc­ket av allt. På tors­dags­ef­ter­mid­da­gen var det to­tal­ka­os. Då tror jag ock­så att norr­män­nen ha­de fått nå­got be­sked om co­ro­na­vi­ru­set. Det var väl­digt myc­ket norr­män. Dan­mark har stängt grän­sen. Sa­ker och ting kan hän­da snabbt, sä­ger hon.

Le­na An­ders­son me­nar ock­så att man som hand­la­re in­te be­hö­ver va­ra

rädd för att ma­ten ska ta slut.

– Allt fly­ter på. Jag tror många är räd­da för att vi in­te ska få in någ­ra nya va­ror. Visst, un­der det långa lop­pet vet man in­te. Men just nu finns ing­en risk för det. Det kanske är slut i mor­gon, men se­dan kom­mer det in nya va­ror da­gen där­på.

Gö­ran Lund­gren är drift­chef för Nord­by Su­per­mar­ket, samt Max­i­mat Nord­by och Svi­nesund. Om­sätt­ning­en för livs­me­dels­bu­ti­ker­na är i mil­jard­klas­sen. Tryc­ket i bu­ti­ker­na är enormt.

– Ök­ning­en i tors­dags var ex­plo­sions­ar­tad. Se­dan var den ba­lan­se­rad på fre­da­gen. Nu på lör­dags­mor­go­nen har star­ten va­rit ex­trem. Vi mås­te ut­vär­de­ra lä­get fort­lö­pan­de. Det här är en si­tu­a­tion som ing­en har be­fun­nit sig i ti­di­ga­re. Vi av­vak­tar tim­me för tim­me, sä­ger han.

Nu har Dan­mark stängt grän­sen. Utri­kes­de­par­te­men­tet i Nor­ge av­rå­der från al­la re­sor, som in­te är ab­so­lut nöd­vän­di­ga, till samt­li­ga län­der. Hur ser du på si­tu­a­tio­nen för er som ar­bets­gi­va­re?

– Ja, vi har med oss det på bor­det. Nu får vi se hur det på­ver­kar kund­flö­det. Och där­ef­ter ta ställ­ning. Sam­ti­digt får vi ha med oss att vi fun­nits här i 25 år. Han­deln har va­rit ex­tremt bra.

– Vi hop­pas och tror att det här blir en må­nad med kor­ri­ge­ring i kur­van. För­hopp­nings­vis blir det po­si­tivt på vå­ren och som­ma­ren. Det vik­ti­gas­te är att man kom­mer till rät­ta med de störs­ta ut­ma­ning­ar­na som man nu ar­be­tar med.

Vad skul­le det be­ty­da för er om Nor­ge stäng­er grän­sen?

– Det skul­le be­ty­da att det in­te blir nå­gon för­sälj­ning över den här pe­ri­o­den. Vi är med­vet­na om si­tu­a­tio­nen, för­sö­ker gö­ra det bäs­ta av lä­get och för­be­re­der oss för en vår och som­mar som vi hop­pas och tror ska bli bra se­na­re.

Har ni be­hövt för­stär­ka be­man­ning­en?

– Vi har kal­lat in ex­tra på tors­dag, fre­dag och i dag (lör­dag). Men med den se­nas­te in­for­ma­tio­nen stan­nar vi upp för att se över lä­get. Där­ef­ter fat­tar vi lö­pan­de be­slut. Det är omöj­ligt att spå i det här, det fanns in­te nå­gon som trod­de att lä­get skul­le se ut så här för en vec­ka se­dan.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Så här såg det ut på hyl­lor­na på Ica Kvan­tum på lör­da­gen.

Livs­me­dels­bu­ti­ker i Strömstad och vid grän­sen blev töm­da på va­ror när norr­män un­der slu­tet av vec­kan bunk­ra­de in­för co­ro­na­ho­tet. Här från Ica Kvan­tum i fre­dags.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.