Kul­tu­ren flyt­tar ut på nä­tet i co­ro­nans tid

Kul­tur­li­vet drab­bas hårt av co­ro­na­vi­ru­sets fram­fart, med in­ställ­da eve­ne­mang som följd. Nu görs oli­ka för­sök att nå publi­ken – in­te minst via di­gi­ta­la lös­ning­ar.

Strömstads Tidning - - Kulturen Flyttar Ut På Nätet I Coronans Tid - Ann Ed­li­den/TT

I lör­dags fram­för­de Kung­li­ga ope­ran i Stock­holm Ri­chard Wag­ners ”Val­ky­ri­an” på sin nya di­gi­ta­la ström­nings­tjänst Ope­ra Play, där även den som in­te ha­de köpt bil­jett kun­de ta del av fö­re­ställ­ning­en.

– Det var förs­ta gång­en vi kör­de li­ve på det här sät­tet. Vi fick ett väl­digt po­si­tivt mot­ta­gan­de och hop­pas kun­na gö­ra fler så­da­na här sänd­ning­ar. Men dels ska det fun­ka tek­niskt och dels ska vå­ra an­ställ­da va­ra till­gäng­li­ga och fris­ka, sä­ger ope­rans press­chef Torbjörn Eriksson.

Da­gen in­nan ha­de Kung­li­ga ope­ran be­slu­tat att stäl­la in all publik verk­sam­het fram till den 28 mars. I dag, tis­dag, hop­pas na­tio­nal­sce­nen att man ska kun­na sän­da även ”Fi­garos bröl­lop” på sam­ma vis. Över 8 000 uni­ka be­sö­ka­re såg ”Val­ky­ri­an” di­gi­talt.

Även Mal­mö ope­ras ”Allsång på ope­ran” med Ric­kard Sö­der­berg om­vand­la­des i lör­dags till ett di­gi­talt eve­ne­mang som sän­des på de­ras Fa­ce­book­si­da och lig­ger kvar där och på Youtu­be.

En in­ställd spel­ning är ock­så en spel­ning, sa­de Ulf Lun­dell. Det gäl­ler i country­mu­si­kern Da­vid Rit­schards fall även en fram­flyt­tad spel­ning. Han och ban­det Kro­ko­dil­tå­rar­na har fått skju­ta upp ett in­pla­ne­rat gig på Ba­bel i Mal­mö, men bjöd i stäl­let in publi­ken till Björk­ha­gen i Stock­holm.

– Vi vil­le gö­ra nån­ting som re­du­ce­ra­de den här vå­ta fil­ten som känns som att den lig­ger över oss al­la just nu, spe­ci­ellt i kul­tur­bran­schen. Att det fick en så­dan sprid­ning var verk­li­gen ovän­tat men ock­så li­te be­fri­an­de i sam­man­hang­et, sä­ger Da­vid Rit­schard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.