Kom­mu­nen in­för be­söks­för­bud på äldre­bo­en­den

Från och med i går, ons­dag, är det be­söks­för­bud på al­la äldre­bo­en­den i Strömstad. Det med­de­lar kom­mu­nens sä­ker­hets­sam­ord­na­re Pe­ter Daf­teryd.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

De ti­di­ga­re be­söks­re­strik­tio­ner­na på äldre­bo­en­den över­går till be­söks­för­bud. Be­ske­det läm­na­de Pe­ter Daf­teryd, sä­ker­hets­sam­ord­na­re vid Strömstads kom­mun, un­der mån­da­gen.

– Vi fort­sät­ter ar­be­tet med att hål­la smitt­sprid­ning­en så låg som möj­ligt. So­ci­al­för­valt­ning­en kom­mer från och med ons­dag att in­fö­ra be­söks­för­bud på äldre­bo­en­den, sa Pe­ter Daf­teryd.

Äld­re (80–85 år) och per­so­ner med un­der­lig­gan­de sjuk­do­mar är en risk­grupp för co­ro­na­vi­ru­set och be­slu­tet byg­ger på att mi­ni­me­ra ris­ken för smitt­sprid­ning. Nu ser kom­mu­nen över and­ra al­ter­na­tiv för att an­hö­ri­ga ska kun­na hål­la kon­tak­ten med äldre­bo­en­de­na.

– Det kom­mer i stads­hu­set, och på de sär­skil­da bo­en­de­na, att fin­nas da­to­rer med Sky­pe-funk­tion (vi­deo-sam­tal), sä­ger han.

Har kom­mu­nen fått in­for­ma­tion om be­kräf­ta­de co­rona­fall i Strömstad?

– Nej, vi har in­te fått in någ­ra be­kräf­ta­de fall i Strömstad. Det kan fin­nas fall som vi in­te kän­ner till, men det är ing­et be­kräf­tat co­rona­fall som jag har kän­ne­dom om. Hur ar­be­tar kom­mu­nen vi­da­re un­der vec­kan?

– Vårt sto­ra fo­kus lig­ger på att pla­ne­ra hur vi be­dri­ver den sam­hällsvik­ti­ga verk­sam­he­ten ifall vi skul­le få ett an­tal sjuk­skriv­ning­ar bland per­so­na­len.

Pe­ter Daf­teryd och den öv­ri­ga kris­led­nings­grup­pen kom­mer i ett så­dant lä­ge att få en ny upp­gift att han­te­ra.

– Då får vi en ut­ma­ning med be­man­ning, kring pri­o­ri­te­rings­ord­ning­en. Det är frå­gor som al­la verk­sam­he­ter job­bar med just nu, tar höjd för och kom­mer att re­do­vi­sa till mig un­der en vec­kas tid.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Pe­ter Daf­teryd, sä­ker­hets­sam­ord­na­re i Strömstads kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.