Med räk­ning­ar på vift ser Wil­ly Ol­sen rött

När el­räk­ning­ar­na lan­dar hem­ma hos Wil­ly Ol­sen i Svi­nesund har det vid fler­ta­let till­fäl­len hänt att för­fal­lo­da­tu­met re­dan pas­se­rat. Han me­nar att Post­nord bor­de ta tag i si­na ru­ti­ner, men de slår ifrån sig kri­ti­ken. – Det är in­te nöd­vän­digt­vis vårt fel,

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

Sju gång­er un­der lop­pet av två år har för­fal­lo­da­tu­met re­dan va­rit pas­se­rat när el­räk­ning­ar­na dimpt ner i Wil­ly Ol­sens brev­lå­da. Se­nas­te gång­en fö­re­gicks det av en oro.

– Det var en job­big käns­la i krop­pen som sa att nå­got in­te stäm­de. Jag är li­te synsk av mig så jag ring­de till mitt el­bo­lag och det var som jag be­fa­ra­de. De ha­de skic­kat räk­ning­en ut­an att den kom­mit fram.

I och med att det har hänt så många gång­er un­der de se­nas­te åren bör­jar Wil­ly Ol­sens tå­la­mod att try­ta.

– Ef­ter de här två åren ser jag rött på he­la sy­s­te­met. Om de in­te kla­rar av att le­ve­re­ra pos­ten mås­te de vid­ta åt­gär­der. Jag vill in­te få någ­ra in­kas­sobrev.

Hit­tills har han und­vi­kit be­tal­nings­an­märk­ning­ar och in­kas­so­krav tack va­re sin mag­käns­la.

– Det har det gått bra ef­tersom jag fått skju­ta på in­be­tal­nings­da­tu­met.

Men det känns in­te som ett lång­sik­tigt al­ter­na­tiv för Wil­ly Ol­sen.

– Det är in­te ba­ra jag som har det här pro­ble­met. El­bo­la­get sä­ger att det hän­der he­la ti­den. Och nå­gon mås­te ta tag i det och det har jag be­stämt mig för att gö­ra.

Han har kon­tak­tat Post­nord men sä­ger sig in­te få nå­got svar från dem.

Att gå över till e-fak­tu­ra är ing­et al­ter­na­tiv. För någ­ra år se­dan blev hans da­tor hac­kad och det gör ho­nom fort­fa­ran­de skep­tisk mot di­gi­ta­la trans­ak­tio­ner.

– Jag törs in­te be­ta­la via mo­bi­len el­ler da­torn ut­an jag vill ha min van­li­ga fak­tu­ra. Det är det säk­ras­te sät­tet.

När om­rå­des­che­fen Hans Mal­colm på Post­nord kol­lar upp Wil­ly Ol­sens adress kan han in­te hit­ta någ­ra in­di­ka­tio­ner på bris­ter i han­te­ring­en.

– Vi ser inga kons­tig­he­ter el­ler att nå­got skul­le fe­la. Det är rätt upp­märkt hos kun­den och i vå­ra sor­te­rings­fack. Och brev­bä­rar­na i om­rå­det sä­ger att allt är okej.

Post­nord tyc­ker att man ska hö­ra av sig till kund­tjäns­ten om nå­got gått fel, men Wil­ly Ol­sen me­nar att han in­te får nå­gon hjälp av dem.

I Strömstad han­te­rar Post­nord mel­lan 8 000 och 10 000 för­sän­del­ser var­je dag.

– Vi har ett ex­ternt mät­fö­re­tag som kol­lar dis­tri­bu­tio­nen i om­rå­det och den ser jät­te­bra ut. Vi får nå­gon en­sta­ka syn­punkt i vec­kan men det är in­te nöd­vän­digt­vis vårt fel. Det kan be­ro på av­sän­da­ren el­ler att in­te brev­lå­dan är upp­märkt. Men med tan­ke på al­la för­sän­del­ser vi han­te­rar blir det fel ibland, det ska vi in­te stic­ka un­der stol med, sä­ger Hans Mal­colm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.