Fak­ta: Pa­lett­blad

Strömstads Tidning - - Trädgård -

Kal­las även näs­sel­blom­ma, prakt­näss­la och rumsnäss­la.

Se till att den får ljus. Vatt­na den mått­ligt. Men den ska in­te bli krut­torr.

• Då blir den väl­digt säc­kig.

Ge den kruk­växt­nä­ring i vatt­net mel­lan vår

• och höst.

Om du plan­te­rar i ter­ra­kot­takru­kor ut­an

• in­nerkru­ka kan pa­lett­blad – och al­la and­ra väx­ter – tor­ka ut.

De pa­lett­blad som köps ti­digt på sä­song­en

• kan växa till sig re­jält un­der den in­le­dan­de pe­ri­o­den. Omplan­te­ra el­ler ut­plan­te­ra väx­ten för att den ska fort­sät­ta må bra.

Håll ut­kik ef­ter blom­mor­na – de be­hö­ver

• knop­pas av di­rekt, för att bla­den ska hål­la sin färg.

På sen­som­ma­ren kan du klip­pa av top­par­na,

• sät­ta dem i såjord och lå­ta dem över­vint­ra i en ljus och sval mil­jö. Det går att od­la pa­lett­blad som flerå­ri­ga, men fi­nast blir de när de får växa upp från ex­em­pel­vis stick­ling­ar el­ler vin­ter­för­va­ran­de knop­par.

Bild: Christi­ne Ols­son

”Nu är en bra tid att kö­pa för att få in li­te färg i sitt hem och fyl­la på rad i ett föns­ter”, sä­ger Ma­lin Hi­de­sä­ter. På bil­den syns pa­lett­blad, ele­fan­tö­ra och pors­lins­blom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.