Barns rätt ska gå fö­re för­äld­rars in­tres­sen

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Sve­ri­ge och värl­den be­fin­ner sig i ett all­var­ligt lä­ge på grund av pan­de­min med det nya co­ro­na­vi­ru­set. Po­li­tiskt har vi nu ett stort an­svar för att vid­ta åt­gär­der som hej­dar smitt­sprid­ning­en och mild­rar kri­sens ef­fek­ter. Men co­ro­nakri­sen får in­te ta allt fo­kus.

He­la Sve­ri­ge sör­jer nu den lil­la treå­ri­ga flic­kan som hit­ta­des död i Norr­kö­ping. Det är för sent att räd­da hen­ne, men det går att se till att in­te fler barn ut­sätts för sam­ma sak. Nu läg­ger Mo­de­ra­ter­na för­slag i Sve­ri­ges riks­dag för att änd­ra la­gen och stär­ka barns rätt till trygg­het.

Vår ut­gångs­punkt är na­tur­ligt­vis att för­äld­rar tar an­svar för si­na barn och att för­äld­rar nor­malt vet bäst vad de­ras barn be­hö­ver. Men kla­rar in­te de bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar­na av att ta det an­sva­ret. Det be­ror of­ta på miss­bruk el­ler psy­kisk sjuk­dom. Då mås­te sta­ten gri­pa in och se till bar­nets bäs­ta.

Var­je år tas hund­ra­tals barn mel­lan 0 och 3 år om hand av so­ci­al­tjäns­ten, för att bar­nens hem­mil­jö är oac­cep­ta­bel, el­ler rent far­lig. En del av des­sa barn pla­ce­ras i fa­mil­je­hem (fos­ter­fa­milj) in­nan de ens fått nå­gon an­knyt­ning till si­na bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar. I stäl­let blir fa­mil­je­hems­för­äld­rar­na den tryg­ga punk­ten för bar­net. Det här mås­te lag­stift­ning­en väga in i be­döm­ning­en av vad som egent­li­gen är bar­nets bäs­ta. Så är det in­te i dag.

Mo­de­ra­ter­na läg­ger nu skar­pa för­slag på riks­da­gens bord för att stär­ka bar­nets rätt till trygg­het. Det är grymt att ryc­ka upp ett li­tet barn från sitt hem – det en­da hem och den en­da fa­milj som bar­net kän­ner till. Vi hop­pas att and­ra par­ti­er väl­jer att stöd­ja de här för­sla­gen. Änd­ring­ar be­hövs ome­del­bart.

Ett an­nat sätt att ge barn en trygg och lång­sik­tigt sta­bil upp­växt är att ge­nom­fö­ra vård­nads­ö­ver­flytt­ning el­ler fler na­tio­nel­la ad­op­tio­ner. Det­ta sker idag orim­ligt säl­lan: år 2018 ge­nom­för­des to­talt 19 na­tio­nel­la ad­op­tio­ner och 335 vård­nads­ö­ver­flytt­ning­ar. Frå­gan om na­tio­nel­la ad­op­tion bor­de väc­kas of­ta­re, och en be­döm­ning ska gö­ras där bar­nets rätt till trygg­het och sta­bi­li­tet väger tyng­re än för­äld­rars in­tres­se. Det är sär­skilt vik­tigt när det hand­lar om barn som pla­ce­rats i fa­mil­je­hem i ti­dig ål­der.

I Sve­ri­ge ta­lar vi gär­na om ”bar­nets bäs­ta”, men det får in­te bli en tom slo­gan. Ibland kan det bäs­ta fak­tiskt va­ra att in­te växa upp med sin bi­o­lo­gis­ka fa­milj.

Ibland är po­li­tik mest tjafs, men ibland är den bok­stav­ligt ta­lat på liv och död. Nu krävs en Lex Es­me­ral­da för att skyd­da fler barn som fått en svår start i li­vet.

Ulf Kris­ters­son par­ti­le­da­re (M)

Johan Hult­berg riks­dags­le­da­mot från Fyr­bo­dal (M) Ann-So­fie Alm riks­dags­le­da­mot från Fyr­bo­dal (M)

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Ove Thyft, en av di­a­lyspa­ti­en­ter­na från Strömstad som un­der­teck­nat in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.