Den sista stri­den om in­du­strin i Strömstad

30 år har gått se­dan det de­fi­ni­ti­va slu­tet. I dag lig­ger den gu­la te­gel­bygg­na­den på My­ren över­gi­ven som ett för­lo­rat slag­skepp.

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Kon­to­ret hem­ma på Ros­sö. Här finns tav­lor med seg­lan­de skepp, ett stort ma­ri­timt bib­li­o­tek, egen­svar­va­de ord­fö­ran­de­klub­bor i oli­ka mo­del­ler samt de tre fö­re­bil­der­na: LO, Olof Pal­me och Nel­son Man­de­la.

För er som in­te fick upp­le­va glans­da­gar­na – då ett halvt tu­sen Strömstads­bor stämp­la­de in med si­na mat­lå­dor, ställ­de sig vid ma­ski­ner, fi­ka­de, gjor­de pa­us­gym­nas­tik, skrat­ta­de, skäll­de, fi­ra­de av pen­sio­nä­rer och fick guld­kloc­kor för tro­gen tjänst – för er kom­mer här en glimt från den sista stri­den.

I de­cem­ber 1989 var gong­gong­en sla­gen. Ett hund­ra­tal ar­ga fa­briks­ar­be­ta­re åker buss från Electro­lux i Strömstad till hu­vud­kon­to­ret på Lil­la Es­sing­en i Stock­holm. Kris­grup­pen har mo­bi­li­se­rat ar­be­tar­na, Köp­manna­för­e­ning­en, läns­ar­bets­nämn­den, Me­tallav­del­ning­en och Kon­sum­tions­för­e­ning­en som al­la bi­dra­git eko­no­miskt till resa och ho­tell. Rolf Karls­son har för­var­nat led­ning­en. Nu kom­mer vi. Öga mot öga vill de fram­fö­ra si­na krav: In­ve­ste­ra i Strömstad el­ler skaf­fa er­sätt­nings­in­du­stri.

När den här histo­ri­en åter­be­rät­tas i dag nämns all­tid pep­par­ka­kan. När kra­ven var över­läm­na­de till led­ning­en blev de bjud­na på var sin pep­par­ka­ka. Mer di­a­log än så blev det in­te. Sen fort­sat­te gäng­et till

Ser­gels torg. ”Jag har de­mon­stre­rat på Plat­tan!”, skrat­tar en E-lux­a­re i dag. ”Och så fick vi en pep­par­ka­ka på hu­vud­kon­to­ret.”

När det gäl­ler Rolf Karls­sons re­ak­tion var den star­ka­re än så. Rolf var ex­tremt be­svi­ken på bo­lags­sty­rel­sen och på vd Hans Wert­hén. Rolfs ak­tion är ut­an mot­styc­ke. Han tog av sig guld­kloc­kan, be­lö­ning­en för 25 år i fö­re­ta­get, och läm­na­de till­ba­ka den – till Wert­hén.

Skul­le nå­gon be mig att må­la ett por­trätt av Rolf Karls­son, den fö­re det­ta Electro­lux­ar­be­ta­ren och för­tro­en­de­man­nen som allt­för obe­märkt gick bort i hös­tas, blev det tro­li­gen en ma­rin mål­ning. Det skul­le bli en tav­la med en rid­da­re klädd i kubb och bus­sa­rong med ord­fö­ran­de­klub­ban ut­stic­kan­des i bäl­tet. På mål­ning­en står han bred­bent bakom rat­ten och styr en två­mas­tad seg­lan­de kut­ter, Lord Nel­son. ”Al­le man om­bord!”

Det är en dag i ja­nu­a­ri då jag till­sam­mans med Maj Ljung­berg, ock­så hon en ti­di­ga­re E-lux­a­re, häl­sar på Rolfs fru In­ga­lill hem­ma i vil­lan på Ros­sö. Vi fi­kar och pra­tar om be­grav­ning­en och gi­vet­vis om Rolf: för­tro­en­de­man­nen Rolf.

Han var en bra lyss­na­re, minns

Maj. Det fö­re­kom stän­digt dis­kus­sio­ner om po­li­tik och ar­bets­mil­jö på job­bet då – det var in­tres­sant. Rolf var den som hör­de och sam­la­de ihop all kri­tik och tog den vi­da­re till led­ning­en. I dag vå­gar an­ställ­da in­te va­ra li­ka öpp­na med kri­tik mot sy­ste­met. Det rå­der en ”tyst­nads­kul­tur”, tyc­ker Maj, där den som sä­ger sin me­ning till och med ris­ke­rar job­bet.

En män­ni­ska som är ”rak” är in­te all­tid be­kväm. Rolf var rak. Bland al­la upp­dra­gen han ha­de – i Kom­mun­full­mäk­ti­ge, LO-sek­tio­nen, Verk­stads­klub­ben, FN-för­e­ning­en, Om­ställ­nings­grup­pen, Lo­ka­li­se­rings­grup­pen, Kris­grup­pen, För­slags­kom­mit­tén, Kon­cern­sty­rel­sen och in­te minst in­om det eg­na par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­na – var han sä­ker­li­gen in­te be­kväm. Trots det triv­des Rolf med sitt jobb, be­skri­ver In­ga­lill. ”Han fick för­tro­en­de till­ba­ka. För­tro­en­de är nå­got man tar emot en­sam. I dag vill man ha ap­plå­der.”

Vid fle­ra till­fäl­len blev Rolf till­frå­gad om han vil­le bli tjäns­te­man – kanske för att tys­ta ho­nom – men han höll sig kvar, fort­sät­ter hon. ”Rolf tap­pa­de in­te sitt ur­sprung.”

Vi får ki­ka

in i Rolfs ar­bets­rum.

Bild: Ka­rin Ask­ber­ger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.