En för en­kel se­ger för Greb­bestad

Strömstads Tidning - - Sport - Chris­ter Lind­gren

Se­g­rar är all­tid väl­kom­na, men Greb­bestad sö­ker for­men och lör­da­gens mot­stånd var in­te rik­tigt vad la­get be­höv­de. – Vi skul­le ju egent­li­gen ha va­rit i Nor­ge och spe­lat mot Kvik Hal­den – men det blev in­ställt så vi är för­stås tack­sam­ma att Hi­sings Bac­ka vil­le spe­la mot oss, sä­ger as­si­ste­ran­de trä­na­ren Mi­kael Matts­son.

Greb­bestads trupp har här­jats av sjuk­dom och även tving­ats in­fö­ra co­rona­ka­ran­tän på spe­lar­na Christof­fer Sö­derlund, An­ders Tjern­berg och Da­vid Karls­son. I lör­da­gens bor­t­a­match var dock Sö­derlund och Karls­son åter i spel.

Greb­bestad ha­de ett spel­mäs­sigt sta­bilt grepp, men mat­chens fy­ra mål dröj­de till den and­ra halv­le­ken – och då var det Hi­sings Bac­ka som slog till först.

– En för­svars­miss av oss, kon­sta­te­rar Mi­kael Matts­son.

En stund se­na­re var det bud på ett nytt bak­läng­es­mål, men det fri­lä­get stop­pa­de Oscar Land­gren på ett så­dant sätt att han drab­ba­des av en mål­chans­ut­vis­ning.

Med en man kort skärp­te Greb­bestad till spe­let och det var fram­för allt Jo­a­kim Berg­gren som tog hand om hu­vud­rol­len.

Fy­ra mi­nu­ter ef­ter ut­vis­ning­en spe­la­de han fram Mat­hi­as He­geland till en kvit­te­ring och se­dan fix­a­de han så­väl 1–2 som 1–3, allt in­om lop­pet av tio he­ta mi­nu­ter.

– Jo, han ha­de en bra dag, men han brän­de ock­så någ­ra bra lä­gen, sä­ger Matts­son.

– Spel­mäs­sigt var det väl li­te blan­dat från vår si­da. Det var bra med en ge­nom­kö­ra­re, men vi be­hö­ver kom­ma upp någ­ra snäpp nu.

Från­va­ro­lis­tan väx­te dock igen un­der lör­da­gen. Andrew Pa­lum­bo bör­ja­de bra, men drog bak­si­dan på ett lår och är bor­ta en tid. Al­la fy­ra bänk­spe­la­re fick spel­tid.

På lör­dag vän­tar en ny trä­nings­match, Vä­ners­borgs IF på hem­ma­plan. Om spel­pro­gram­met lig­ger fast blir det mö­tet la­gets gen­rep in­nan se­ri­estar­ten.

Bild: Tho­bi­as Nils­son

Jo­a­kim Berg­gren blev två­måls­skytt mot Hi­sings Bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.