P1

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

5.59 P1-mor­gon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Plån­bo­ken. 10.55 Ra­di­o­fynd. 11.00 Ekot. 11.04 Bild­nings­by­rån. 11.33 Ekot. 11.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en. Den gu­la ta­pe­ten av Char­lot­te Perkins Gil­man, del 2. 12.00 Tolvsla­get. 12.01 Da­gens dikt. För­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re lä­ser po­e­si från nu och då, när och fjär­ran. 12.09 Ve­ten­skaps­ra­di­on Fors­kar­liv. Vi mö­ter en fors­ka­re som be­rät­tar om vägen till och ge­nom forsk­ning­en. 12.30 Lun­che­kot. 12.55 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 13.00 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 13.05 P1 Kul­tur. 14.00 Ekot. 14.04 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. Ve­ten­skaps­ra­di­ons in­ter­na­tio­nel­la mil­jöpro­gram. 14.50 An­ni­ka Lantz i P1. Kä­ra An­ni­ka. En ra­di­obrev­väx­ling om sam­ti­den och li­vet. Med An­ni­ka Lantz och brev­vän­ner. 15.00 Ekot. 15.03 Ra­di­ospor­ten. 15.04 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. En per­son­lig talkshow om ak­tu­a­li­te­ter och ny­he­ter. Med Tho­mas Nor­de­gren och Lou­i­se Ep­ste­in. 15.45 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.02 Stu­dio Ett. För­dju­par da­gens sto­ra hän­del­ser i Sve­ri­ge och värl­den. 17.45 Da­gens Eko. 18.01 Eko­no­mi­e­kot. 18.08 Ra­di­ospor­ten. 18.09 Kul­tur­nytt. 18.14 P1 Kul­tur. 19.00 Ekot. 19.04 Eu­ro­pa­pod­den. 19.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en. 20.00 Ekot. 20.03 På mi­nu­ten. 20.35 Ve­ten­skaps­ra­di­on Fors­kar­liv. 20.55 Klar­text. 21.00 Ekot. 21.03 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. 21.35 Ring P1. 21.45 Tan­kar för da­gen. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.10 Ra­di­ospor­ten. 22.12 Stu­dio Ett. Di­rekt­sänt ak­tu­ellt ma­ga­sin. 23.55 Da­gens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. 0.45

OBS. 1.00 Ekot. 1.02 P1 Do­ku­men­tär. 1.32 Funk i P1. 2.00 Ekot. 2.02 Kropp & Själ. 3.00 Ekot. 3.02 P3 Do­ku­men­tär. 4.25 Ve­ten­skaps­ra­di­on Språ­ket. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on Fors­kar­liv. 5.29 P1-mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med Ce­ci­lia Bod­ström. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Vap­nen - Au­re­lia Dey. Min dyr­kan är mitt va­pen Min me­di­ta­tion är mitt verk­tyg. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. id. En här­lig start på da­gen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3 med Ay­an Ja­mal och Kodjo Ako­lor. 10.30 P3 med Ay­an Ja­mal. Ay­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 11.30 P3 med Ay­an Ja­mal och Fa­rah Abadi. Ay­an och Fa­rah hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 12.30 P3 med Fa­rah Abadi. Fa­rah hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 14.30 P3 med Fa­rah Abadi och Jör­gen Löt­gård. Fa­rah och Jör­gen hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 Han­na Hellquist, tax­en Ines och Jör­gen Löt­gård i P3. 17.30 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­ospor­ten. 20.06 Hip­hop, R’n’B och Soul i P3. Hip­hop, R’n’B och Soul i P3 med DJ Fi­nest. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 Tan­kes­med­jan. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Wi­vi­an­ne Sved­berg och Pe­ter Sund­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P1 10.04 Plån­bo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.