Mo­de­ra­ter­nas kris­pa­ket räd­dar fler svens­ka jobb

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Sve­ri­ge prö­vas nu – bå­de mänsk­ligt och eko­no­miskt. Här och nu är det vik­ti­gas­te att be­käm­pa vi­ru­set ge­nom att hind­ra smitt­sprid­ning och vår­da sju­ka. Sam­ti­digt mås­te po­li­ti­ken han­te­ra choc­ken för eko­no­min. An­nars ho­tar en mass­ut­slag­ning av svens­ka jobb. För att räd­da så många jobb som möj­ligt vill Mo­de­ra­ter­na ta bort ar­bets­gi­var­av­gif­ter, och att sta­ten be­ta­lar hal­va hy­ran för kri­san­de fö­re­tag un­der två må­na­der.

Om­fat­tan­de var­sel och upp­säg­ning­ar kom­mer i spå­ren av co­ro­na att va­ra ound­vik­ligt. Po­li­ti­kens fo­kus mås­te nu va­ra att mi­ni­me­ra an­ta­let upp­säg­ning­ar och kon­kur­ser samt sä­ker­stäl­la att svens­ka fol­ket har en god hus­hållse­ko­no­mi. Mo­de­ra­ter­na stöd­jer re­ge­ring­ens kris­pa­ket men in­ser att mer krävs – och pre­sen­te­rar där­för yt­ter­li­ga­re åt­gär­der för att räd­da svens­ka jobb.

För att mins­ka per­so­nal­kost­na­der­na vill vi att ar­bets­gi­var­av­gif­ten slo­pas för al­la an­ställ­da un­der april och maj. Det in­ne­bär en kost­nads­minsk­ning med i snitt 22 000 kro­nor per an­ställd och må­nad och skul­le gö­ra stor skill­nad för fö­re­tag i när­tid.

Få av de hår­dast drab­ba­de fö­re­ta­gen äger si­na eg­na lo­ka­ler. Det hand­lar om ex­em­pel­vis bu­ti­ker, ho­tell och re­stau­rang­er– som nu fått mat­tan un­dan­dra­gen un­der dem. Där­för fö­re­slår Mo­de­ra­ter­na att sta­ten går in och tar hal­va hy­res­kost­na­den för des­sa fö­re­tag un­der april och maj. Till­sam­mans med slo­pa­de ar­bets­gi­var­av­gif­ter ger det­ta fö­re­ta­gen ett stör­re ut­rym­me att ma­nö­vre­ra den aku­ta kri­sen.

Det är in­te ba­ra de sto­ra fö­re­ta­gen som ska kun­na lå­na peng­ar för att över­le­va kri­sen. En Fö­re­tagsa­kut bör där­för in­fö­ras som in­ne­bär att sta­ten tar en stor del av ris­ken när små och me­del­sto­ra fö­re­tag be­hö­ver lå­na peng­ar. Lån räc­ker dock in­te – en stat­lig risk­ka­pital­fond bör in­rät­tas som in­ve­ste­rar 100 mil­jar­der kro­nor i svens­ka fö­re­tag.

De po­li­tis­ka be­slut som fat­tas de närms­ta må­na­der­na kom­mer att präg­la he­la det 20-tal vi har fram­för oss. Och kans­ke mer än så. Det var bra att re­ge­ring­en var snabb­fo­tad och ti­digt la fram ett om­fat­tan­de kris­pa­ket. Det är nu, in­te ef­teråt, vi har möj­lig­het att mi­ni­me­ra co­ro­nakri­sens ef­fekt på job­ben. Där­för hop­pas vi att re­ge­ring­en ock­så är re­do att ge­nom­fö­ra de för­slag Mo­de­ra­ter­na pre­sen­te­rat – för att räd­da svens­ka jobb. Så att hju­len i Sve­ri­ge kan snur­ra så bra som möj­ligt.

Eli­sa­beth Svan­tes­son (M) eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son Jo­han Hult­berg (M) riks­dags­le­da­mot

Väst­ra Gö­ta­land Nor­ra Ann-So­fie Alm (M) riks­dags­le­da­mot

Väst­ra Gö­ta­land Nor­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.