Karl af Gei­jer­stam: När job­ben går åt sko­gen finns det jobb i sko­gen

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - Karl af Gei­jer­stam Le­dar­skri­bent och de­batt­re­dak­tör

Trots co­ro­nakri­sen finns det fle­ra sek­to­rer in­om eko­no­min som går bra. Pap­pers­till­ver­ka­ren Es­si­ty med det sto­ra pap­pers­bru­ket i Lil­la Edet kan in­te kla­ga på af­fä­rer­na. Lan­dets livs­me­dels­bu­ti­ker har pro­blem med att hin­na dis­tri­bu­e­ra och ploc­ka fram va­ror på hyl­lor­na, in­te minst då to­a­lett­pap­pers­rul­lar­na.

De pa­ket med mjöl som svens­kar­na nu bär hem i sto­ra mäng­der är gjort på ve­te som såd­des och skör­da­des för­ra året. Nu är vå­ren här och in­om de grö­na nä­ring­ar­na står man in­för sto­ra ut­ma­ning­ar. Sto­ra de­lar och jord- och skogs­bru­ket är be­ro­en­de av sä­songs­ar­be­tan­de ar­bets­krafts­in­vand­ra­re. Men på grund av co­ro­nakri­sen kom­mer det att bli svårt att få folk till Sve­ri­ge på grund av re­se­re­strik­tio­ner och ka­ran­täns­reg­ler. Sam­ti­digt varslas tu­sen­tals svens­kar om upp­säg­ning.

Där­för ser Lant­bru­kar­nas Riks­för­bund (LRF) nu en möj­lig­het att jobb kan räd­das och att pro­duk­tio­nen in­om jor­doch skogs­bruk kan upp­rätt­hål­las. Un­der tis­da­gen pre­sen­te­ra­de LRF en plan och en krav­lis­ta till re­ge­ring­en. LRF be­räk­nar att 8 000 ar­bets­till­fäl­len kom­mer att be­hö­vas, ett be­hov som kan fyl­las med per­mit­te­rad ar­bets­kraft.

– Många av fö­re­ta­gen i pri­mär­pro­duk­tio­nen och res­ten av livs­me­dels­ked­jan har just nu bå­de be­ho­vet och möj­lig­he­ter­na att ge folk ar­be­te, om vi får rätt be­slut till­räck­ligt snabbt från re­ge­ring­en, sä­ger An­na Ka­rin Hatt, vd för LRF i ett press­medd­de­lan­de.

Vid ett mö­te med Till­växt­ver­ket kräv­de LRF fle­ra åt­gär­der, bland and­ra:

• Ut­veck­la mo­del­len för kort­tids­ar­be­te så att även fö­re­ta­ga­re och de­ras fa­mil­jer kan nytt­ja stö­det. Näs­tan en mil­jon av lan­dets små­fö­re­ta­ga­re kan in­te ta del av kort­tids­ar­be­tes­mo­del­len som den nu är ut­for­mad.

• Ge Ar­bets­för­med­ling­en ett tyd­ligt upp­drag att bid­ra till att per­mit­te­ra­de och vars­la­de från and­ra bran­scher kan få jobb i fö­re­tag i det grö­na nä­rings­li­vet.

• Hal­ve­ra ar­bets­gi­var­av­gif­ten för de fö­re­ta­ga­re som tar emot ny per­so­nal från en an­nan bransch, som ska lä­ra sig de nya ar­bets­upp­gif­ter­na på job­bet.

LRF:s krav är na­tur­ligt­vis en öns­ke­lis­ta som gyn­nar nä­ring­en. Men i des­sa ti­der är det nöd­vän­digt att hål­la många nä­ring­ar un­der ar­mar­na.

Vad är det då för ar­be­ten som be­hö­ver ut­fö­ras? Man räk­nar med cir­ka 5 000 ar­bets­till­fäl­len in­om träd­gårds­nä­ring­en och 3 000 in­om skogs­plan­te­ring. Jord­gubbsoch bär­plock­ning är ar­be­ten som in­te loc­kat den svens­ka ar­bets­kraf­ten, men nu kans­ke det är så att det är det­ta som kom­mer att stå till buds för många som för­lo­rar job­bet i vår.

LRF var­nar för att om in­te nä­ring­en får tag på ar­bets­kraft gans­ka snart ho­tar om­fat­tan­de pro­duk­tions­minsk­ning­ar och läg­re svensk själv­för­sörj­nings­grad av bland an­nat livs­me­del. Det är dyst­ra ut­sik­ter.

För den som bli­vit ar­bets­lös, tor­de ett jobb ute i sko­gen va­ra väl­kom­met, även om det kans­ke in­te är vad man tänkt sig. Men det är många som kom­mer att få änd­ra­de pla­ner i år.

Det är det­ta som kom­mer att stå till buds för många som för­lo­rar job­bet i vår

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.