Var­för ut­ta­lar sig in­te an­sva­rig fis­ke­mi­nis­ter?

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Till Cen­tern och Li­be­ra­ler­na (ST­NB 14/3)

För­ra året var jag på stu­die­be­sök i Strömstad. Det var sam­för­valt­ning­en Kos­ter-Vä­deröfjor­den som ha­de bju­dit in till ett lä­ro­rikt mö­te.

Fö­re­läs­ning­ar var­va­des med dis­kus­sio­ner där fis­ka­re, fors­ka­re och myn­dig­he­ter kom till tals. Vär­det av lo­kal fis­ke­för­valt­ning blev up­pen­bar. Mö­tet vi­sa­de ock­så på den re­spekt och sam­för­stånds­an­da som byggts upp mel­lan par­ter­na un­der de många år som ar­be­tet va­rit på plats. Att se­dan få föl­ja med en räktrå­la­re ut gav för­stås ex­tra kryd­da till be­sö­ket. Men vid mö­tet upp­lev­de jag ock­så en slags trött­het. Det var då ja­nu­a­ri­av­ta­lets punkt om trål­för­bud i skyd­da­de om­rå­den nämn­des. En trött­het mot by­rå­kra­tis­ka pek­pin­nar och ifrå­ga­sät­tan­de som de trod­de de ha­de na­vi­ge­rat bort ifrån tack va­re sam­för­valt­ning­en och de ve­ten­skap­li­ga un­der­lag som är grund för sam­ver­kan.

Heie (C) och Tysklind (L), som re­pli­ke­ra­de på min ti­di­ga­re in­sän­da­re, var bå­da med på mö­tet. Jag kän­ner dem som an­svars­ful­la och se­ri­ö­sa po­li­ti­ker. Men när de häv­dar att ja­nu­a­ri­par­ti­er­na Cen­tern och Li­be­ra­ler­na ”är ga­ran­ter för att ett håll­bart fis­ke av rä­ka och havs­kräf­ta ska kun­na fort­sät­ta” kän­ner jag mig än­då in­te trygg. Var­för kun­de an­sva­rig mi­nis­ter i så fall in­te ta­la klar­text och ut­ta­la att väl fun­ge­ran­de sam­för­valt­nings­or­gan som be­dri­ver er­känt håll­bart fis­ke, såsom Kos­ter-Vä­deröfjor­den och Norr­kust­fis­kar­na med siklö­jan, in­te be­rörs av den till­sat­ta ut­red­ning­en om trål­nings­för­bud i ma­rint skyd­da­de om­rå­den. Men det gjor­de in­te mi­nistern.

Det är då­lig re­spekt för väl fun­ge­ran­de lo­ka­la lös­ning­ar som le­ver upp till kra­ven på håll­bart fis­ke.

Det är då­lig re­spekt för det små­ska­li­ga fis­ket som al­la sä­ger sig vil­ja vär­na.

Det är då­lig re­spekt för yr­kes­fis­ket som även kan le­da till stopp för vi­da­re in­ve­ste­ring­ar och där­med mot­ver­ka ut­veck­ling av det håll­ba­ra fis­ket.

Re­ge­ring­en bru­kar ta­la om tillits­full styr­ning och ny­li­gen pre­sen­te­ra­des en ut­red­ning om det­ta. Tan­ken är att man ska job­ba för att öka tilli­ten till bru­ka­re. Ett gott syf­te men var­för le­ver man då in­te så? Var­för ut­sät­ter man i så fall er­känt håll­bart yr­kes­fis­ke för den­na oviss­het? Det är oför­stå­e­ligt för oss mo­de­ra­ter.

Bet­ty Malm­berg (M) Riks­dags­le­da­mot

Bild: Jör­gen Al­ström

Bet­ty Malm­berg (M) vill ha tyd­li­ga­re be­sked från re­ge­ring­en om vad som gäl­ler i fis­ke­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.