Bid­ra till att mild­ra de ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser­na av kri­sen

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Vill du bid­ra till att mins­ka de ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser­na av co­ro­nakri­sen?

Vi ser tre co­ro­na­re­la­te­ra­de sam­hälls­pro­blem med del­vis oli­ka tids­per­spek­tiv: smitt­sprid­ning­en, job­ben och miss­tron.

Många kän­ner oro för fram­ti­den och har en stark vil­ja att bid­ra. Ing­en kan gö­ra allt, men al­la kan gö­ra nå­got.

1. Däm­pa tak­ten

Det aku­ta pro­ble­met är att vår­den in­te kom­mer att hin­na med om det nya co­ro­na­vi­ru­set sprids allt­för snabbt. Smitt­sprid­ning­en mås­te där­för för­drö­jas och de äld­re be­hö­ver skyd­das från smit­ta. Vi kan al­la ta an­svar för att lyss­na no­ga på myn­dig­he­ter­na, bid­ra till att spri­da de­ras bud­skap och age­ra en­ligt de­ras re­kom­men­da­tio­ner.

2. Räd­da job­ben

På kort sikt är pro­ble­met att räds­lan re­dan har lett till en eko­no­misk tvär­nit som kan ut­veck­las till det störs­ta ho­tet mot job­ben i mo­dern tid. Nu be­hö­ver vi hål­la up­pe ef­ter­frå­gan i eko­no­min för att räd­da job­ben och väl­fär­den. Vi kan al­la be­hål­la lug­net, lyf­ta blic­ken och und­vi­ka att vid­ta kort­sik­ti­ga åt­gär­der som tvär­brom­sar eko­no­min.

3. Del­ta i de­bat­ten

På läng­re sikt är pro­ble­met att de­bat­ten kring co­ro­na­vi­ru­set del­vis präglas av djup po­la­ri­se­ring och stor miss­tänk­sam­het mot ex­per­ter och myn­dig­he­ter. Sam­hälls­de­bat­ten be­hö­ver fler se­ri­ö­sa ak­tö­rer som bi­drar till att hö­ja kun­skaps­ni­vån i det of­fent­li­ga sam­ta­let. Vi kan al­la bid­ra till att fler del­tar i sam­hälls­de­bat­ten.

Allt fler fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner vill bid­ra till en po­si­tiv sam­hälls­ut­veck­ling – även i co­ro­na­ti­der.

Vi har al­la ett an­svar för att sam­hälls­de­bat­ten in­te tap­par bort vik­ti­ga äm­nen som kli­mat­kri­sen, in­teg­ra­tio­nen, di­gi­ta­li­se­ring­en och många and­ra vik­ti­ga fram­tids­frå­gor.

Jo­han­na Wil­kens kris- och le­dar­skaps­kon­sult Pa­trik Westan­der vd pr-by­rån Westan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.