Strömstads­kvin­na tro­li­gen co­ro­na­smit­tad

Sa­ra tror att hon fick vi­ru­set på ett ho­tell i Gö­te­borg. Nu är hon i ka­ran­tän i sitt hem och må­en­det är om­väx­lan­de. – Al­la mås­te ta sitt an­svar och be­grän­sa smit­tan, det är det som räd­dar män­ni­sko­liv, sä­ger hon.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-62403 Fot­not: Sa­ra he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

När vi hörs på te­le­fon un­der mån­dags­mor­go­nen är Sa­ra matt.

– Lä­get är då­ligt, det kun­de ha va­rit bätt­re. Jag är and­fådd och trött. Jag ring­de pre­cis ett te­le­fon­sam­tal och det gjor­de mig helt slut. In­nan var jag up­pe och stud­sa­de och kä­ka­de mac­ka, men nu vill jag ba­ra lig­ga på sof­fan, sä­ger hon.

I sitt jobb re­ser hon var­je vec­ka och hon tror att hon fick vi­ru­set på ett ho­tell i Gö­te­borg.

– Det var väl­digt myc­ket män­ni­skor där. Folk nys­te och hos­ta­de i re­stau­rang­en.

Sa­ra åt i ba­ren på ho­tel­let. Där för­sök­te hon hål­la av­stånd till and­ra gäs­ter, men det var svå­ra­re när hon skul­le upp på rum­met.

– Jag bod­de på fjär­de vå­ning­en och när du står i en hiss då är du fast och kan in­te gö­ra någon­ting, sä­ger hon och fort­sät­ter.

– Det är så lätt att bli smit­tad. Jag har gjort ären­den, men in­te ta­git i hand, jag fick det än­då. Men jag är in­te sä­ker på var, jag träf­far så myc­ket folk he­la ti­den.

Någ­ra da­gar ef­ter vis­tel­sen i Gö­te­borg bör­ja­de hon kän­na sig trött och vis­sen. Da­gen ef­ter det fick hon torr­hos­ta och i fre­dags blev hon and­fådd av att gå ut med hun­den. Se­dan dess har hon spen­de­rat stör­re de­len av sin vak­na tid i säng­en.

– När jag var som mest sjuk på lör­da­gen vil­le jag ba­ra pra­ta med mi­na när­mas­te och mest kä­ra. Jag sa att jag äls­ka­de dem och allt sånt. Ing­et an­nat spe­la­de nå­gon roll, då var jag oro­lig.

Un­der sön­da­gen ha­de hon hjärt­klapp­ning och ring­de där­för till 1177.

– De sa att symp­to­men stäm­mer bra med co­vid-19.

Ef­ter det blev hon körd till vård­cen­tra­len i Ta­nums­he­de.

– Där blev jag un­der­sökt av en skö­ters­ka och lä­ka­re i vi­sir och jag ha­de mun­skydd på mig.

Per­so­na­lens ut­styr­sel var ingen­ting som led­de till ex­tra oro.

– Jag tänk­te att det var bra att de har ord­ning på si­na ru­ti­ner. De kol­la­de sän­kan och sy­resätt­ning­en i blo­det var bra. Jag kan vår­da mig själv i hem­met och det är ba­ra om jag får and­nings­hung­er som jag mås­te åka till sjuk­hu­set.

Sjuk­doms­till­stån­det har mot­ta­gits väl i hem­met.

– Ef­ter att lä­ka­ren be­dömt att jag var på bätt­rings­vä­gen var det lät­ta­re att för­kla­ra si­tu­a­tio­nen för fa­mil­jen. Jag är in­te i nå­gon risk­grupp.

När vi pra­tat en stund sä­ger Sa­ra att hon mår bätt­re än i bör­jan av sam­ta­let och hon lå­ter pig­ga­re.

– Men jag kän­ner hur det sit­ter i lung­or­na och jag djup­hos­tar litegrann. Vi mås­te för­hind­ra och stop­pa det­ta för­hat­li­ga vi­rus.

– Al­la mås­te ta sitt an­svar och be­grän­sa smit­tan, det är det som räd­dar män­ni­sko­liv.

Sa­ra är in­te oro­lig för sitt till­stånd i och med att hon in­te till­hör nå­gon risk­grupp. Symp­to­men hon har är snab­ba­re and­ning än van­ligt och hjär­tat ru­sar även om hon lig­ger ner.

– Jag har kla­rat mig på egen hand och har in­te upp­levt and­nöd, så jag har in­te be­hövt åka in akut till lä­ka­ren.

Det är ba­ra per­so­ner i risk­grupp som tes­tas för co­vid-19. Där­för är in­te Sa­ra ett be­kräf­tat fall, även om hon fått hö­ra att symp­to­men över­ens­stäm­mer med vi­ru­set.

Till Bo­huslin­dens vård­cen­tral i Strömstad är det många som hör av sig med symp­tom, men som in­te hel­ler till­hör risk­grup­per­na.

– Pre­cis som i res­ten av sam­häl­let finns det tro­ligt­vis ett stort mör­ker­tal. Vi har gans­ka många som hör av sig di­gi­talt och be­hö­ver hjälp med sjuk­skriv­ning, sä­ger di­strikts­lä­ka­ren Ul­la Eng­dahl.

– Men jag kan in­te sä­ga hur många det rör sig om, det får vi sät­ta oss ner och räk­na i så fall.

Sa­ra blev un­der­sökt av vård­per­so­nal i co­ro­namun­de­ring un­der sin vis­tel­se i Ta­nums­he­de (ar­kiv­bild).

Bild: Ro­bin Aron

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.