Stöd­pa­ket till fö­re­ta­gen i co­ro­nakri­sen

Co­ro­na­pan­de­min sät­ter dju­pa sår i Strömstads nä­rings­liv som står i stort be­ro­en­de av norr­män­nens köp­kraft. Re­dan har hund­ra­tals per­so­ner kort­tidsper­mit­te­rats. Nu age­rar kom­mu­nen för att hjäl­pa fö­re­ta­gen i kri­sen.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se

Nästin­till folk­tom­ma ga­tor, bu­ti­ker och köp­cent­ra. Strömstads han­del upp­le­ver just nu ex­tremt svå­ra ti­der. Med an­led­ning av det aku­ta lä­get har kris­led­nings­nämn­den be­slu­tat att sät­ta in en rad åt­gär­der för att hjäl­pa nä­rings­li­vet i Strömstad.

Lars Tysklind (L) och kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Kent Hans­son (S) in­går i kom­mu­nens kris­led­nings­nämnd – sam­ma per­so­ner som sit­ter i kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott (KSAU).

På mån­da­gen ha­de kris­led­nings­nämn­den kal­lat till press­kon­fe­rens i stads­hu­set – ma­te­ri­a­let som kom­mun­di­rek­tö­ren Mats Broc­ker fått in från bland an­nat nä­rings­li­vet re­do­vi­sar alar­me­ran­de pro­gno­ser.

– Nä­rings­li­vet i Strömstad är ex­tremt hårt drab­bat av ef­fek­ter­na av co­ro­na­vi­ru­set. Un­der­la­get som vi fått in har gjort att vi kun­nat fat­ta ett an­tal be­slut som kom­mer att in­ne­bä­ra lätt­na­der för fö­re­ta­gen.

– Vi är med­vet­na om att des­sa åt­gär­der in­te lö­ser kri­sen, men det är en hjälp på vägen. I sam­ver­kan med nä­rings­livs­rå­det kom­mer vi att ar­be­ta vi­da­re med åt­gär­der för att få Strömstad på föt­ter, sä­ger Kent Hans­son.

Snab­ba­re be­tal­ning av le­ve­ran­törs­fak­tu­ror till fö­re­tag med hu­vud­sä­te i Strömstads kom­mun, och ut­ök­ning av par­ke­rings­fri förs­ta tim­me i Strömstad cent­rum att gäl­la även un­der april och maj må­nad, är två av åt­gär­der­na.

– Vi gör ing­en par­ti­po­li­tik av be­slu­ten. Här hand­lar det om att vi är eni­ga om att hit­ta åt­gär­der som un­der­lät­tar för vå­ra fö­re­tag. Vi är med­vet­na om att det in­te kom­mer att lö­sa kri­sen, men det är en hjälp på vägen från kom­mu­nens si­da – så

långt som vi i dags­lä­get kan se att det är möj­ligt, sä­ger Kent Hans­son.

Lars Tysklind in­stäm­mer med Kent Hans­son. Sam­ar­be­te är av störs­ta vikt.

– Det är väl­digt centralt att vi från po­li­tiskt håll kan fat­ta be­slu­ten i stor enig­het. Nu hand­lar det här ock­så myc­ket om po­li­tik – i det här fal­let ge­men­sam po­li­tik – som i för­läng­ning­en ska va­ra det bäs­ta för Strömstad och fö­re­ta­gen, sä­ger han.

Få kom­mu­ner i Sve­ri­ge är så be­ro­en­de av gräns­han­del och be­söksnä­ring­en, me­nar Kent Hans­son. Han ser po­si­tivt på att sam­ar­be­tet med nä­rings­li­vet ska öpp­na upp för nya möj­lig­he­ter.

– Vår för­hopp­ning är att nä­rings­li­vet i Strömstad för­står, in­ser att vi är ly­hör­da och att vi vill ha en fort­satt bra sam­ver­kan för att till­sam­mans för­sö­ka lö­sa si­tu­a­tio­nen.

Så sent som för ett par da­gar se­dan med­de­la­de Scan­dic La­hol­men att man kort­tidsper­mit­te­rar samt­li­ga 60 an­ställ­da. Kon­kur­ren­ten Strömstad Spa & Re­sort har de­lat ut be­slut till an­ställ­da om upp­säg­ning­ar och kort­tidsper­mit­te­ring­ar gäl­lan­de åt­minsto­ne 90 tjäns­ter.

På Nord­by Shop­ping­cen­ter och Svi­nesunds han­dels­om­rå­de är det ”full­stän­digt ka­os”, en­ligt Ma­rie Rask, fack­lig om­buds­man. Där be­räk­nas minst 700 an­ställ­da bli kort­tidsper­mit­te­ra­de.

– Vi har enor­ma be­söksnä­rings­re­sur­ser som mås­te kom­ma i rull­ning. Sta­tens lös­ning­ar på kort­tidsper­mit­te­ring­ar är en lös­ning, men ba­ra på kort sikt, sä­ger Lars Tysklind.

Kent Hans­son ser en grupp an­ställ­da in­om han­deln som drab­bas ex­tra hårt: tim- och viss­tids­an­ställ­da, som in­te har rätt till sta­tens lö­ne­ga­ran­ti som in­ne­fat­tar 92,5 pro­cent på brut­to­lö­nen.

– Det är oer­hört många som är hårt drab­ba­de. Jag hör­de siff­ror på att det in­om en kort pe­ri­od kan rö­ra sig om 1 200–1 300 tjäns­ter för Strömstads kom­mun. Och det är tio pro­cent av be­folk­ning­en – kans­ke 20–25 pro­cent av ar­bets­för be­folk­ning, sä­ger han.

Hur kom­mer ni att ar­be­ta den närms­ta ti­den?

– Det vik­ti­gas­te är att nä­rings­li­vet och kom­mu­nen del­tar i di­a­lo­gen. Från kom­mu­nens si­da är vi oer­hört ly­hör­da. Har man bra idéer, lyft fram dem.

– Härom­da­gen dis­ku­te­ra­de vi vad som är möj­ligt, och vad som är lämp­ligt. Den kom­bi­na­tio­nen mås­te vi få ihop, sä­ger Lars Tysklind.

Op­po­si­tions­rå­det Lars Tysklind (L) och kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Kent Hans­son (S).

Bild: Ar­vid Brand­ström

”Vi har enor­ma be­söksnä­rings­re­sur­ser som mås­te kom­ma i rull­ning. Sta­tens lös­ning­ar på kort­tidsper­mit­te­ring­ar är en lös­ning, men ba­ra på kort sikt”, sä­ger Lars Tysklind.

Det kan hand­la om upp­åt 1 300 tjäns­ter som är i fa­ra, sä­ger Kent Hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.