Fak­ta: Åt­gär­der som görs

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Snab­ba­re be­tal­ning av le­ve­ran­törs­fak­tu­ror till fö­re­tag med hu­vud­sä­te

• i Strömstads kom­mun.

Ut­ök­ning av par­ke­rings­fri förs­ta tim­me i Strömstad cent­rum att gäl­la

• även un­der april och maj må­nad.

Ge an­stånd/för­länga be­tal­nings­ti­der på till­stånd och till­syns­av­gif­ter

(mil­jö­till­syn, livs­me­dels­han­te­ring, ut­skänk­nings­till­stånd, av­gif­ter för öl, to­bak, me­di­ci­ner m.m)

Slo­pa samt­li­ga ute­ser­ve­rings­av­gif­ter för 2020.

För­stär­ka kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tion och stöd till nä­rings­li­vet ge­nom

• att tem­po­rärt för­stär­ka med en fö­re­tags­lots som har till upp­gift att vid be­hov väg­le­da och hjäl­pa vå­ra lo­ka­la fö­re­tag med kon­tak­ter till de na­tio­nel­la stödin­sat­ser som re­ge­ring och riks­dag be­slu­tat om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.