Inga svens­ka be­sö­ka­re till le­ge­vak­ten

Se­dan Nor­ge stängt si­na grän­ser mär­ker le­ge­vak­ten i Hal­den av att be­sö­kar­na är fär­re. – Ja, myc­ket är an­norlun­da på le­ge­vak­ten just nu. Bland an­nat att det in­te är nå­gon tra­fik från Sve­ri­ge. Det bru­kar vi an­nars ha, sä­ger av­del­nings­le­da­ren på le­ge­vak­ten,

Strömstads Tidning - - Nyheter - Lin­da Smith lin­da.smith@st­nb.se 0526-624 06

Le­ge­vak­ten har i van­li­ga fall ett sta­digt flö­de av svens­kar samt norr­män som är på be­sök i Sve­ri­ge, be­rät­tar Ni­na Bru­un Han­sen. Hon sä­ger att det är en märk­bar skill­nad.

– Vi är för­plik­ta­de att ge häl­so­vård och ta emot dem som kom­mer, så det är klart att det märks nu när grän­sen är stängd.

Hon får frå­gan av HA om in­te Sve­ri­ge har egen sjuk­vård och var­för svens­kar­na sö­ker sig till Hal­den.

– På dag­tid har Strömstad och fle­ra stä­der i Bo­hus­län bätt­re ut­bud än Hal­den till det de kal­lar vård­cen­tral,

Det är klart att det märks nu när grän­sen är stängd Ni­na Bru­un Han­sen le­ge­vak­ten Hal­den

och som vi kal­lar le­ge­vakt. Ut­ma­ning­en är kväl­lar, nät­ter och hel­ger. Då har Bo­hus­län ett be­tyd­ligt mind­re ut­bud, me­dan vi har öp­pet och då kom­mer de na­tur­ligt­vis till oss, sä­ger hon.

Hon mär­ker även and­ra skill­na­der på le­ge­vak­ten. An­ta­let oan­mäl­da be­sök har mins­kat över­lag och de pa­ti­en­ter som kom­mer är av akut art.

– Det är väl­digt an­norlun­da för oss nu. Vi ser att de som har be­hov av akut hjälp kom­mer, vi har myc­ket läg­re an­tal pa­ti­en­ter som kom­mer oan­mäl­da.

I stäl­let ring­er te­le­fo­nen myc­ket mer än van­ligt och ti­den som an­nars skul­le gått till be­sö­kan­de pa­ti­en­ter läggs på råd­giv­nings­sam­tal. Nå­got som ska­pat te­le­fon­kö­er då le­ge­vak­ten en­dast har en te­le­fon­lin­je.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Le­ge­vak­ten i Hal­den, som har ett sta­digt flö­de av svens­kar och norr­män på be­sök i Sve­ri­ge, har fått fär­re pa­ti­en­ter se­dan riks­grän­sen stäng­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.