Ta­nums­trand käm­par – hop­pas på stat­lig hjälp

Som många and­ra ho­tell blö­der Ta­nums­trand eko­no­miskt un­der co­ro­nakri­sen, men ho­tell­di­rek­tö­ren ser po­si­tivt på fram­ti­den. – Vi vet att det kom­mer ett slut, men in­te när, sä­ger Ma­rit Björn­land.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

42 kort­tidsper­mit­te­ring­ar, mil­jon­tapp i om­sätt­ning­en och om­struk­tu­re­ring­ar i den dag­li­ga verk­sam­he­ten är någ­ra av följ­der­na på Ta­nums­trand ef­ter co­ro­na­vi­ru­sets fram­fart. Men myc­ket rul­lar ock­så på som van­ligt.

– Vi tar hän­syn till smit­tan och har där­för ing­en fru­kost- el­ler lunch­buffé. Och vi gör inga an­sikts­be­hand­ling­ar. Det är de för­änd­ring­ar­na som vi har gjort, sä­ger Ma­rit Björn­land och fort­sät­ter.

– Ett ho­tell som det­ta kan in­te stänga ner re­stau­rang­en el­ler vårt spa. Här mås­te allt ha öp­pet och det har vi.

Dock svi­der det i kas­san.

– Vi tap­par väl­digt myc­ket nu, det är vik­tigt att svens­ka sta­ten går in och gör nå­got. Den här må­na­den har vi tap­pat cir­ka tre mil­jo­ner i om­sätt­ning, men mars är in­te hög­sä­song för oss som tur är.

Ma­rit Björn­land på­bör­ja­de sin tjänst som ho­tell­di­rek­tör på Ta­nums­trand i feb­ru­a­ri och star­ten har minst sagt va­rit om­tum­lan­de.

– Ing­en har va­rit med om nå­got lik­nan­de, jag var med un­der fi­nan­s­kri­sen i Nor­ge men det är skill­nad. Där är det myc­ket lät­ta­re att per­mit­te­ra per­so­nal och nors­ka sta­ten står för den kost­na­den.

På Ta­nums­trand har de kort­tidsper­mit­te­ra­de gått ner på 40 pro­cent och även det är myc­ket peng­ar för ho­tel­let att pyt­sa ut i lö­ner un­der des­sa sma­la ti­der.

– Det är för dyrt för oss. Ma­rit Björn­land me­nar att per­so­na­len mår bra trots om­stän­dig­he­ter­na.

– Vi har haft bra sam­tal och jag pra­tar med dem he­la ti­den. De får ju li­te mind­re i lön men de för­står var­för det är så. Det är ju in­te ba­ra här vi har pro­ble­met. Vi job­bar hårt al­le­sam­mans och vi ska kla­ra det här.

Hur mår du i det här?

– Jag får myc­ket stöd från äga­re och per­so­na­len. Al­la kol­le­gor i Nor­ge och Sve­ri­ge är i sam­ma si­tu­a­tion. Det är klart att det är tufft, men vi käm­par till­sam­mans och ser po­si­tivt på fram­ti­den.

I en in­ter­vju med Strömstads Tid­ning från i hös­tas be­rät­ta­de Ma­rit Björn­land att hon var­je dag kol­lar om­sätt­ning­en i te­le­fo­nen.

– Det gör jag nu ock­så. Vi är myc­ket må­na om att för­bätt­ra, vi kan in­te brom­sa ut­an hop­pas va­ra till­ba­ka på ba­nan in­om ett par må­na­der. Vi har tron på att som­ma­ren kom­mer va­ra bra.

– Vi vet att det kom­mer ett slut, men in­te när, sä­ger hon.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Ma­rit Björn­land till­träd­de som ho­tell­di­rek­tör på Ta­nums­trand i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.