Norsk po­lis stop­par norr­män på väg över grän­sen

Al­la norr­män re­spek­te­rar in­te den stäng­da riks­grän­sen. Po­li­sen stop­pa­de ett fler­tal nors­ka bi­lar på små­vä­gar över grän­sen i hel­gen.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

– Av­stå från tu­ren till Sve­ri­ge för att hand­la nu. Du får le­va med att to­ba­ken blir li­te dy­ra­re att kö­pa de närms­ta vec­kor­na, sä­ger den nors­ke po­li­sen Kay Lund-Pet­ter­sen i en ar­ti­kel i Hal­den Ar­bei­der­blad.

Det­ta ef­ter att han och hans kol­le­ger stop­pat ett fler­tal nors­ka bi­lar på riks­grän­sen på sön­da­gen, på mind­re vägar in i Nor­ge.

– Un­der ti­den jag stod där stop­pa­de vi åt­ta till tio bi­lar med folk som ha­de dra­git över grän­sen för att hand­la to­bak, sä­ger han.

Ef­ter att de nya hår­da­re gräns­reg­ler­na in­för­des ham­nar man i två vec­kors ka­ran­tän om man kor­sar grän­sen ut­an att ha sär­skil­da skäl såsom ar­betspend­ling. Blir man stoppad mås­te man le­gi­ti­me­ra sig och skri­va un­der på att man ham­nar i ka­ran­tän.

Men de som stop­pa­des på sön­da­gen var, en­ligt Kay Lun­dPet­ter­sen, in­te så be­kym­ra­de över ka­ran­tä­nen.

– De sva­ra­de att de än­då skul­le va­ra hem­ma de näs­ta 14 da­gar­na, så det var helt okej, sä­ger han och kri­ti­se­rar den­na oan­sva­ri­ga at­ti­tyd.

– Det är in­te lätt att kon­trol­le­ra att de hål­ler ka­ran­tän­ti­den. Men skul­le de bli er­tap­pa­de med att bry­ta den, van­kas det 20 000 kro­nor i bö­ter.

Nors­ka re­ge­ring­en har be­slu­tat att stänga grän­sen mot Sve­ri­ge för att be­grän­sa smitt­sprid­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set. Re­geln gäl­ler in­te jobb­pend­la­re. Nors­ka med­bor­ga­re som re­ser över grän­sen från Sve­ri­ge till Nor­ge sätts i ka­ran­tän i 14 da­gar.

Sve­ri­ges gräns mot Nor­ge är dock in­te stängd.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

De nors­ka gräns­shop­par­na stop­pa­des av po­li­sen på små­vä­gar på väg in i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.