Nu står mil­jar­d­in­du­strin vid nors­ka grän­sen stil­la

Nor­ges åt­gär­der mot co­ro­na­vi­ru­set har sla­git hårt mot den svens­ka gräns­han­deln. Många bu­ti­ker har tap­pat över 90 pro­cent av si­na kun­der.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Jens Bor­ne­mann/TT

De höga nors­ka skat­ter­na på bland an­nat soc­ker har de se­nas­te åren va­rit en guld­gru­va för bu­tiksä­ga­re på den svens­ka si­dan om grän­sen.

Un­der 2019 hand­la­de norr­män på dags­tu­rer till ut­lan­det för mot­sva­ran­de om­kring 14 mil­jar­der svens­ka kro­nor un­der sin re­sa.

92 pro­cent av peng­ar­na la­des på att hand­la i Sve­ri­ge.

Av de 14 mil­jar­der kro­nor­na spen­de­ra­des 46 pro­cent i Strömstad, 18 pro­cent i Char­lot­ten­berg, 9 pro­cent i Töcks­fors samt 19 pro­cent i öv­ri­ga Sve­ri­ge.

Men nu är de vid­sträck­ta par­ke­rings­plat­ser­na när­mast tom­ma. På Hy­per­mat i Char­lot­ten­berg, Nor­dens störs­ta mat­bu­tik, kom­mer nor­malt om­kring 80–85 pro­cent av kun­der­na från Nor­ge.

– Lä­get är ka­ta­stro­falt. Det är pre­cis som att man stängt av en kran, sä­ger vd:n Kaj Hän­ni­nen.

Även de and­ra bu­ti­ker­na i det sto­ra köp­cent­ru­met har tving­ats dra ner på öp­pet­ti­der­na och har per­mit­te­rat sin per­so­nal. Fle­ra mind­re bu­ti­ker har ock­så stängt helt, be­rät­tar Kaj Hän­ni­nen.

– Vi är två vec­kor fö­re påsk, de här ti­der­na bru­kar va­ra rik­tigt bra. Men så är det ju in­te nu. Det ser väl­digt, väl­digt mörkt ut, sä­ger han.

– Nu hand­lar det om hur länge kas­sor­na räc­ker.

Även på Nord­by shop­ping­cen­ter norr om Strömstad är lä­get tufft, kon­sta­te­rar cen­ter­che­fen Stå­le Løv­heim.

– Egent­li­gen har jag pra­tat fär­digt om det här. Det be­skrivs väl­digt ne­ga­tivt. Det vi fo­ku­se­rar på nu är att så gott vi kan ta hand om vå­ra an­ställ­da som käm­par på, sä­ger han.

– Men när 90 pro­cent av kun­der­na är bor­ta för­står nog al­la att det är tufft.

Han­deln över den norsk-svens­ka grän­sen är ett van­ligt år en mång­mil­jar­d­in­du­stri och har ska­pat ett stort an­tal ar­bets­till­fäl­len, in­te minst i nor­ra Bo­hus­län och i Värm­land. Nu har myc­ket av den grän­sö­ver­skri­dan­de verk­sam­he­ten tvär­stan­nat på ba­ra ett par vec­kor.

En­ligt Alex­an­dra Pfeif­fer, som job­bar med in­ter­na­tio­nell han­del på Han­dels­kam­ma­ren Värm­land, är lä­get dock väl­digt oli­ka i oli­ka bran­scher.

– Vi hör om tom­ma par­ke­rings­plat­ser ut­an­för köp­centren, men ock­så om fö­re­tag som det går bra för trots det som på­går, sä­ger hon.

– Till ex­em­pel finns det spe­di­törs­bo­lag som är spe­ci­a­li­se­ra­de på gräns­han­del som det går bra för. Så det ser väl­digt oli­ka ut be­ro­en­de på vil­ken bransch man är i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.