Od­la­de can­na­bis hem­ma – döms till fäng­el­se

Ef­ter att ha fått tips om en can­na­bis­od­ling slog po­li­sen till mot en man i 50-års­ål­den. I hans hem hit­ta­des 14 plan­tor av den för­bjud­na dro­gen samt 50 ha­gel­pa­tro­ner. Nu har man­nen dömts till fäng­el­se vid Ud­de­val­la tings­rätt.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ham­pus Eklund

om. To­talt ha­de man­nen drygt 100 gram fär­dig­ställd ma­riju­a­na. En­ligt ana­lys från NFC (Na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum) ha­de man­nen kun­nat pro­du­ce­ra cir­ka 300 gram av plan­tor­na.

I bo­sta­den hit­ta­des även 50 ha­gel­pa­tro­ner som be­slag­togs. Man­nen har un­der för­hör be­rät­tat att han od­la­de dro­gen för eget bruk. Pa­tro­ner­na ska han ha hit­tat och in­te för­stått att de var olag­li­ga att ha hem­ma.

Men tings­rät­ten an­ser att han bor­de ha in­sett att han in­te fick ha am­mu­ni­tio­nen hem­ma och han döms nu för bå­de od­ling­en och för brott mot va­pen­la­gen. Man­nen ska nu av­tjä­na ett tvåå­rigt fäng­el­se­straff.

Bild: Po­li­sen

Strömstads­bon od­la­de can­na­bis hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.