Hon job­bar för snabb­tes­ter av co­ro­na­vi­ru­set

En av The­re­se Al­bins­sons upp­drags­gi­va­re har ta­git fram snabb­tes­ter för co­ro­na­vi­ru­set. Nu job­bar hon på kon­to­ret i Greb­bestad för att tes­ter­na ska kun­na lan­se­ras på mark­na­den.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-62403

Det var för en och en halv vec­ka se­dan som det in­ter­na­tio­nel­la fö­re­ta­get hör­de av sig till The­re­se Al­bins­son och hen­nes fö­re­tag Medq­tech.

– Jag tänk­te att det lå­ter bra med snabb­tes­ter för co­ro­na­vi­ru­set. Det är jät­te­ro­ligt att få så­da­na för­fråg­ning­ar. Det gör att jag kän­ner att jag kan hjäl­pa till i sam­häl­let, om tes­ter­na nu kom­mer ut på mark­na­den, sä­ger hon.

Medq­tech är ett kon­sult­bo­lag som hjäl­per fö­re­tag i ste­get att lan­se­ra me­di­cin­tek­nis­ka pro­duk­ter på mark­na­den. Ut­veck­ling­en av co­ro­na­tes­ter­na är ing­et som bo­la­get är in­kopp­lat i.

– Vi har ing­et med testet att gö­ra ut­an det är do­ku­men­ta­tion som vårt upp­drag hand­lar om. Den mås­te struk­tu­re­ras på ett visst sätt och det gör vi ef­ter en stan­dard, som re­gel­ver­ket krä­ver.

The­re­se Al­bins­son har job­bat länge in­om bran­schen och star­ta­de Medq­tech år 2016. I sam­band med det flyt­ta­de hon från Gö­te­borg till som­mar­stu­gan i Bo­hus­län. Där­för

hål­ler kon­sult­bo­la­get till i Greb­bestad. Fö­re­ta­gen som kon­tak­tar hen­ne har si­na hu­vud­sä­ten i många oli­ka de­lar av värl­den. Hon näm­ner Ki­na, Ja­pan, USA och Ös­ter­ri­ke som någ­ra ex­em­pel.

– Jag ser själv att det finns ett stort be­hov av in­no­va­tio­ner och fö­re­tag har många idéer för ut­veck­ling in­om sjuk­vår­den. Det är många start up-bo­lag som hör av sig till oss för att få ut si­na pro­duk­ter på mark­na­den. Var­för tror du att det ut­länds­ka bo­la­get med co­ro­na­tes­ter vän­de sig till er?

– Vi har lång er­fa­ren­het och rätt kom­pe­tens för att gö­ra det. Och vi har kun­skap om re­gel­ver­ket.

Med The­re­se Al­bins­sons hjälp är det möj­ligt att snabb­tes­ter­na får till­trä­de till al­la eu­ro­pe­is­ka län­der.

– I Eu­ro­pa får man mark­nads­till­trä­de till al­la län­der om man föl­jer re­gel­ver­ket.

Trots det kri­tis­ka lä­get med co­ro­na­vi­ru­set skil­jer sig in­te ar­be­tet av­se­värt från det öv­ri­ga för The­re­se Al­bins­son.

– Det är som vil­ken ar­bets­upp­gift som helst. Men om vi skul­le be­hö­va skyn­da på det så ha­de vi ju pri­o­ri­te­rat det.

Po­li­sens till­slag ut­för­des re­dan som­ma­ren 2018. Ef­ter tips fat­ta­de po­li­sen miss­tan­kar om att en man od­la­de can­na­bis i sin bo­stad i Strömstads kom­mun. Där­för åk­te fy­ra po­li­ser hem till man­nen vid lunch­tid en dag i slu­tet av au­gusti för att ge­nom­fö­ra en hus­rann­sa­kan.

I man­nens käl­la­re upp­täck­tes två od­lings­rum. I ett rum fanns fy­ra näs­tan fär­di­ga ma­riju­a­naplan­tor och i det and­ra hit­ta­des tio stick­ling­ar som var re­do för att plan­te­ras

Bild: Pri­vat

The­re­se Al­bins­son har upp­drags­gi­va­re över he­la värl­den men de fles­ta mö­te­na sker via Sky­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.