Nors­ka grän­sen hålls fort­satt stängd

Nors­ka re­ge­ring­en be­slu­ta­de på tis­da­gen att för­länga åt­gär­der­na mot sprid­ning av co­ro­na­smit­tan. Åt­gär­der­na i Nor­ge går be­tyd­ligt läng­re än de i Sve­ri­ge.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son

Det var den 15 mars som nors­ka re­ge­ring­en fat­ta­de en rad be­slut för att hind­ra smitt­sprid­ning­en. Bland an­nat be­slu­ta­de man att grän­sen skul­le stäng­as mot Sve­ri­ge från den 17 mars och tio da­gar fram­åt. På tis­da­gen för­läng­des det­ta fram till ef­ter påsk, den 13 april.

De norr­män som trots det­ta kor­sar grän­sen från Sve­ri­ge till Nor­ge, till ex­em­pel för att hand­la, för­sätts i ka­ran­tän i 14 da­gar. Svens­kar som för­sö­ker ta sig in i Nor­ge av­vi­sas. Det­ta gäl­ler dock in­te ar­betspend­la­re.

Be­slu­tet in­ne­bär ock­så att nors­ka för­sko­lor, sko­lor och uni­ver­si­tet hålls fort­satt stäng­da. Men fa­mil­jer där bå­da för­äld­rar har sam­hällsvik­ti­ga funk­tio­ner får ha si­na barn i för­sko­la och grund­sko­la.

Al­la kul­tur- och id­rotts­ar­range­mang är för­bjud­na, och gym, sim­hal­lar och lik­nan­de är stäng­da och man får in­te vis­tas i sitt fri­tids­hus.

Bild: Las­se Ed­wartz

Nors­ka re­ge­ring­en har be­slu­tat bland an­nat att fort­satt hål­la grän­sen stängd, för att mins­ka ris­ken för smitt­sprid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.