Nä­rings­livs­ut­veck­la­re i Ta­num:

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Nä­rings­livs­ut­veck­la­re, kom­mu­nal­råd och kom­mun­chef dis­ku­te­ra­de nu­lä­get med lo­ka­la fö­re­ta­ga­re via Sky­pe un­der tis­da­gen.

Da­to­rer­na var upp­fäll­da och ett fem­ton­tal fö­re­ta­ga­re i Ta­num var med via länk un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gens mö­te. Tan­ken är att ha lik­nan­de av­stäm­ning­ar varan­nan vec­ka men i och med att lä­get är så för­än­der­ligt kan fre­kven­sen öka.

– Det är bra för oss att få fö­re­ta­gar­nas bild av si­tu­a­tio­nen för att se hur det ser ut per­so­nal­mäs­sigt med tan­ke på sjuk­från­va­ro. Och hur det ser ut med pro­duk­tion och bok­nings­lä­gen, sä­ger Ele­nor Olofs­son, nä­rings­livs­ut­veck­la­re vid Ta­nums kom­mun.

– Det är en tuff si­tu­a­tion som vi är i nu. Många drab­bas hårt och det är såklart oro­väc­kan­de men jag hop­pas att vi kan stöt­ta och hjäl­pa så gott det går. Och att vi hit­tar vägen ut ur det här.

De se­nas­te vec­kor­na har hon haft en tät di­a­log med lo­ka­la fö­re­tag och

Jag tyc­ker kom­mu­nen är po­si­ti­va och de för­sö­ker att hjäl­pa och det tror jag är käns­lan i he­la kom­mu­nen

Mor­ten Jo­nas­sen

den vill hon bi­be­hål­la.

– Vi job­bar på och har en jät­te­bra sam­ver­kan med vå­ra fö­re­tag, vi kan hjäl­pa varand­ra. Vi be­hö­ver ve­ta hur de på­ver­kas på oli­ka sätt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.