Sjuk­vår­den går upp i näs­ta ni­vå av be­red­skap

Nu-sjuk­vår­den går upp i för­stärk­nings­lä­ge för att han­te­ra kom­man­de si­tu­a­tio­ner. – Sär­skilt in­fek­tions­sjuk­vår­den och in­ten­siv­vår­den kom­mer att bli hårt prö­vad, sä­ger Nu-sjuk­vår­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef Niklas Claes­son.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Teo Kristjans­son Ja­kob Si­mon­son

Stab­slä­ge, för­stärk­nings­lä­ge och ka­ta­stroflä­ge he­ter de tre ni­vå­er­na som tar plats på kris­be­red­skaps­ska­lan. De fyl­ler oli­ka funk­tio­ner och för var­je steg på ska­lan får sjuk­vår­den mer man­dat att ta eg­na själv­stän­di­ga be­slut.

I stab­slä­get in­om sjuk­vår­den för­kor­tas be­sluts­vä­gar­na.

In­om Nu-sjuk­vår­den har det in­ne­bu­rit att en grupp ut­gjort en sjuk­hus­led­ning som kun­nat ta be­slut och pla­ne­rat åt­gär­der så det ska kun­na gå for­ta­re att ta be­slut. Nu har Nu-sjuk­vår­den gått upp i för­stärk­nings­lä­ge vil­ket in­ne­bär att Nu-sjuk­vår­den får fler man­dat att ex­em­pel­vis för­änd­ra per­so­na­lens ar­bets­sche­ma.

Folk­hälso­myn­dig­he­ten har gjort pro­gno­ser över hur vård­be­ho­vet i re­spek­ti­ve sjuk­vårds­re­gi­on kom­mer att va­ri­e­ra till följd av co­ro­na­pan­de­min. Ett be­hov som kom­mer att sti­ga brant när smitt­sprid­ning­en tar fart på all­var och tu­sen­tals svens­kar in­sjuk­nar i co­vid-19, den sjuk­dom som vi­ru­set or­sa­kar.

– Det kom­mer att bli en hög be­last­ning på in­ten­si­ven. Re­gi­o­ner­na har in­te de re­sur­ser­na i dag, men det ver­kar som att man kan byg­ga upp den ka­pa­ci­te­ten om man får li­te tid på sig, så att allt kan ram­la på plats och att man hin­ner få tag på de re­sur­ser som be­hövs för att gö­ra den här ut­bygg­na­den, sä­ger An­ders Teg­nell, stat­s­e­pi­de­mi­o­log vid Folk­hälso­myn­dig­he­ten, till TT.

– Vi kan för­vän­ta att Nu-sjuk­vår­den läng­re fram kom­mer va­ra i en si­tu­a­tion där nu­va­ran­de ka­pa­ci­tet in­te kom­mer att räc­ka till. För att mö­ta en så­dan si­tu­a­tion har Nu-sjuk­vår­den höjt be­red­ska­pen en ni­vå, från stab­slä­ge till för­stärk­nings­lä­ge, sä­ger Nu-sjuk­vår­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef, Niklas Claes­son.

Att Nu-sjuk­vår­den går upp en ni­vå nu me­nar Niklas Claes­son egent­li­gen ba­ra är en for­ma­li­tet då Nu-sjuk­vår­den de se­nas­te da­gar­na har hand­lat som om de vo­re i för­stärk­nings­lä­ge.

– I prak­ti­ken är Nu-sjuk­vår­den re­dan i ett för­stärk­nings­lä­ge se­dan fle­ra da­gar. Det pla­ne­ra­de ope­ra­tions­pro­gram­met är ned­dra­get till ett mi­ni­mum och re­dan un­der mån­da­gen var per­so­nal från ope­ra­tions­av­del­ning­en i Ud­de­val­la på in­ten­siv­vårds­av­del­ning­en på Näl för att in­tro­du­ce­ras till ar­bets­sät­ten där.

Vad som kan kom­ma att bli nytt ef­ter att Nu-sjuk­vår­den gått upp i för­stärk­nings­lä­ge är att an­ställ­das sche­ma kan för­änd­ras. Nu-sjuk­vår­den kom­mer ock­så ha möj­lig­he­ten att in­te skic­ka hem per­so­nal om si­tu­a­tio­nen krä­ver det.

– Sär­skilt in­fek­tions­sjuk­vår­den och in­ten­siv­vår­den kom­mer att bli hårt prö­vad. Det kom­mer krä­vas om­flytt­ning­ar, san­no­likt läng­re ar­bets­pass och att man som med­ar­be­ta­re kom­mer be­hö­va vår­da fler pa­ti­en­ter sam­ti­digt än vad vi är va­na vid.

Sär­skilt in­fek­tions­sjuk­vår­den och in­ten­siv­vår­den kom­mer att bli hårt prö­vad

Niklas Claes­son kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nu-sjuk­vår­den

Nu-sjuk­vår­den är in­te först in­om Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen att gå upp i för­stärk­nings­lä­ge.

– Sahl­grens­ka sjuk­hu­set i Gö­te­borg är i för­stärk­nings­lä­ge se­dan en tid till­ba­ka. Ge­ne­rellt är stor­stads­re­gi­o­ner­na någ­ra da­gar fö­re oss.

Den sista ni­vån på ska­lan kal­las ka­ta­stroflä­ge. Det in­ne­bär att lä­get är så all­var­ligt att det står helt klart att de re­sur­ser som krävs långt över­skri­der till­gäng­lig ka­pa­ci­tet. Ett lä­ge där nor­mal vård­kva­li­tet in­te kan upp­nås trots för­stärk­ning och om­för­del­ning av med­ar­be­ta­re, pa­ti­en­ter och re­sur­ser.

– Om du ser bil­der och lä­ser om sjuk­vår­den i Ita­li­en just nu så är de i ett ka­ta­stroflä­ge. När ka­pa­ci­te­ten in­te läng­re räc­ker till.

I dags­lä­get är lä­get in­om Nu-sjuk­vår­den långt ifrån näs­ta ni­vå på be­red­skaps­ska­lan.

– Just nu är det långt ifrån ett ka­ta­stroflä­ge för vi har ett lugnt in­flö­de av in­sjuk­na­de pa­ti­en­ter, sä­ger Niklas Claes­son.

Bild: Ste­fan Benn­ha­ge

Nu-sjuk­vår­den går upp i näs­ta ni­vå av be­red­skap som kal­las för­stärk­nings­lä­ge. (Ar­kiv­fo­to)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.