Hu­go Rask klar för elit­gym­na­si­um i Båstad

Ten­nislöf­tet från Strömstad är en av sex per­so­ner som kom­mit in på riksid­rotts­gym­na­si­et. Med ut­bild­ning­en vän­tar tur­ne­ring­ar över he­la värl­den.

Strömstads Tidning - - Sport - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­ström@st­nb.se 0526-624 07

Det är ett idogt trä­nan­de som lett Hu­go Rask till plat­sen på riksid­rotts­gym­na­si­et. Ifjol flyt­ta­de han och hans mam­ma från Strömstad till Båstad för att sat­sa på att kom­ma in. Se­dan dess är tim­mar­na många som han stått med rac­ket i hand.

Tre da­gar i vec­kan trä­nar han på mor­go­nen och dag­li­gen trä­nar han mel­lan en och två tim­mar ef­ter sko­lan. Där­ef­ter föl­jer fys­pass.

– Det är väl­digt skönt att ha mam­ma här, jag vet in­te om jag ha­de kla­rat det an­nars. Det blir som att bo hem­ma fast jag sat­sar myc­ket mer på ten­ni­sen, sä­ger han.

På så sätt på­min­ner myc­ket om den ti­di­ga­re till­va­ron i Strömstad.

– Det blir som in­nan, jag trä­nar myc­ket och kör myc­ket fys för att verk­li­gen lyc­kas.

Om han in­te ha­de kom­mit in på gym­na­si­et i Båstad ha­de han fått flyt­ta igen. Där­för var det en stor lätt­nad när han kom in. Och mot­stån­det var tufft, många av de som sök­te har spe­lat i ju­ni­or­lands­la­get.

”Du som sö­ker till RIG [riksid­rotts­gym­na­si­um] bör till­hö­ra de bäs­ta i lan­det i din årgång och ha sik­tet in­ställt på att nå den all­ra högs­ta ni­vån i din sport”, står det på sko­lans hem­si­da.

– Jag viss­te att många från lands­la­get ha­de sökt så jag ha­de för­be­rett mig på att in­te kom­ma in som första­handsval.

Hu­go Rask fort­sät­ter sin fi­na ut­veck­lings­kur­va som ten­nisspe­la­re.

Men nu blev det så, sä­ger Hu­go Rask.

Han be­skri­ver det som en stor lätt­nad.

– Nu får jag plug­ga och spe­la ten­nis och det känns väl­digt skönt.

Dess­utom får han re­sa. I höst vän­tar en må­nad i Asi­en med många tur­ne­ring­ar.

– Det blir bå­de sing­el och dub­bel och det kom­mer att va­ra rik­tigt bra mat­cher. Så det är li­te ett av ett del­mål som spor­rar mig att va­ra i rik­tigt bra form till dess.

Även om det är myc­ket trä­ning för Strömstads­poj­ken har han hit­tills ald­rig trött­nat på spor­ten.

– In­te än så länge, men vis­sa da­gar är tuf­fa­re än and­ra. Slu­tar jag kloc­kan sex har jag li­te tid hem­ma. Men slu­tar jag sju åt­ta är det ba­ra hem och äta och se­dan so­va.

– På hel­ger­na kan jag trä­na och va­ra med kom­pi­sar. Jag har en kom­pis från Strömstad som flyt­tat hit för att spe­la hoc­key i Rög­le. Hur trivs mam­ma i Båstad?

– Hon trivs väl­digt bra vil­ket är skönt, så att det in­te ba­ra är jag som gör det.

Bild: Pri­vat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.