Co­ro­na­vi­ru­set skju­ter upp se­ri­estar­ten för fot­bol­len

Svensk fot­boll har pre­sen­te­rat en kris­plan. Det in­ne­bär bland an­nat att di­vi­sion 2 på herr­si­dan, där Greb­bestads IF spe­lar, kom­mer att se­na­re­läg­gas och spe­las som en en­kel­se­rie.

Strömstads Tidning - - Sport - Ne­man­ja Ka­zic nk@bo­husla­ning­en.se 0522-993 60 Adam Jöns­son Ja­kob Si­mon­son

Se­ri­estar­ten för för­bunds­se­ri­er­na har hängt i luf­ten ef­ter att Svens­ka fot­boll­för­bun­det val­de att skju­ta på star­ten av bland an­nat all­svens­kan, su­pe­ret­tan och da­mall­svens­kan.

Och nu står det ock­så klart att öv­ri­ga för­bunds­se­ri­er skjuts upp. Det in­ne­bär att bland an­nat her­rar­nas di­vi­sion 2, där Greb­bestads IF spe­lar, se­na­re­läggs med en för­vän­tad start i mit­ten av ju­ni.

Dess­utom kom­mer se­ri­er­na att spe­las som en­kel­se­ri­er, skri­ver för­bun­det på sin sajt.

– Co­ro­na­ut­brot­tet in­ne­bär ex­cep­tio­nel­la ut­ma­ning­ar för vårt sam­häl­le. Svensk fot­boll mås­te ta sitt an­svar och på bäs­ta sätt för­sö­ka bid­ra till att si­tu­a­tio­nen han­te­ras så ef­fek­tivt som möj­ligt, så att ris­ker­na för smitt­sprid­ning mi­ni­me­ras. Men vi ser ock­så till att det fort­fa­ran­de, om man vid­tar al­la de åt­gär­der som Folk­hälso­myn­dig­he­ten upp­ma­nar till, finns möj­lig­he­ter att äg­na sig åt fot­boll run­tom i lan­det. Det är ock­så att ta an­svar för folk­häl­san, sä­ger SvFF:s ord­fö­ran­de Karl-Er­ik Nils­son i en kom­men­tar.

- Vi har lyss­nat in de oli­ka syn­punk­ter och öns­ke­mål di­strikts­för­bun­den haft, och ut­i­från des­sa in­spel för­sökt hit­ta kre­a­ti­va lös­ning­ar som ger oss bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar att ge­nom­fö­ra sä­song­en på ett bra och sports­ligt ac­cep­ta­belt vis. Jag är över­ty­gad om att al­la in­om svensk fot­boll är eni­ga om att åt­gär­der och an­pass­ning­ar är helt nöd­vän­di­ga, och att man stäl­ler sig ba­kom sty­rel­sens be­slut, sä­ger Karl-Er­ik Nils­son.

Lars Hans­son, sekre­te­ra­re i Bo­hus­läns Fot­bolls­för­bund, har job­bat in­om BFF i över 30 år, men har ald­rig va­rit i en lik­nan­de si­tu­a­tion ti­di­ga­re.

– Nej, det har jag in­te. Sam­ti­digt har det in­te på­ver­kat oss nå­got för till­fäl­let och vi har in­te be­hövt job­ba ex­tra på grund av smit­tan, sä­ger han och tilläg­ger att de in­te har vid­ta­git någ­ra spe­ci­fi­ka åt­gär­der mot co­ro­na­vi­ru­set.

– Det är helt upp till klub­bar­na att gö­ra det­ta, det är de som ar­ran­ge­rar mat­cher­na, sä­ger Lars Hans­son.

Jag tror att det är väl­digt po­si­tivt att spe­la­re och klub­bar får fort­sät­ta trä­na och spe­la mat­cher

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.