Maj­fö­re­drag om gräns­han­del – april­mö­tet in­ställt

1 april skul­le Mar­tin Bern­t­son, pro­fes­sor i re­li­gi­ons­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, ha hål­lit fö­re­drag hos Strömstads Histo­ri­e­för­e­ning. Hans be­sök är på grund av co­ro­na­pan­de­min skju­tet på fram­ti­den. Maj må­nads fö­re­drag när köp­man­nen Yng­ve Ås­berg ska

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Ma­ri­ta Adams­son

Om Yng­ve Ås­berg får ta­la om ”mar­gar­in­re­sor och livs­me­delspa­lats” 6 maj, som tan­ken är, har hans äm­ne fått hy­per­ak­tu­a­li­tet ef­ter gräns­han­delns tvär­stopp un­der epi­de­min.

– Yng­ve och jag ha­de re­dan bör­jat för­be­re­da ma­te­ri­a­let och vi sa­de bå­da att det här ju är skört, att det skul­le räc­ka med ett penn­drag från Nor­ges re­ge­ring el­ler EU för att änd­ra allt över en natt, be­rät­tar Åke Svan­berg i Histo­ri­e­för­e­ning­en.

– Nu var det ett li­tet vi­rus som gjor­de det, kon­sta­te­rar han.

Mar­tin Bern­t­son skul­le 1 april ha be­rät­tat om hur Bo­hus­läns kyr­kor plöts­ligt blev svens­ka 1658. Han har med­de­lat att han gär­na kom­mer vid ett se­na­re till­fäl­le. Histo­ri­e­för­e­ning­en hål­ler tills vi­da­re sty­rel­se­mö­ten per te­le­fon och mejl.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Gräns­han­deln är te­mat för Histo­ri­e­för­e­ning­ens fö­re­drag i maj. Ett äm­ne som bli­vit hög­ak­tu­ellt. Om fö­re­dra­get blir av be­ror på smitt­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.