Ing­en rädd­ning för Fams – hop­pet står till nya ini­ti­a­tiv från and­ra kraf­ter

Det gick som för­vän­tat. Fams års­mö­te be­slöt att läg­ga ner För­e­ning­en för Akus­tisk Mu­sik i Strömstad. Ing­en tror att de två må­na­der som ska gå fram till det slut­li­ga be­slu­tet i maj kom­mer att för­änd­ra lä­get. Där­e­mot tror den ti­di­ga­re ord­fö­ran­den Put­te Jo­ha

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

– Det är många i Strömstad som vill gö­ra sa­ker, men jag tror in­te de vill bin­da sig vid just de för­vänt­ning­ar som finns på Fams. De kans­ke vill job­ba li­tet bre­da­re.

Men nå­got kom­mer, tror han, från an­nat håll än den sty­rel­se som nu kän­ner att den in­te hin­ner med. Nå­got som täc­ker in det Fams gjor­de men kans­ke ock­så nå­got me­ra.

Det de­fi­ni­ti­va ned­lägg­nings­be­slu­tet för för­e­ning­en klub­bas vid ett mö­te som är satt till 24 maj.

Put­te Jo­han­der är själv mu­si­ker och till­hör där­med en yr­kes­grupp som starkt på­ver­kas av co­ro­na­pan­de­min. Men han har ock­så an­ställ­ning som mu­siklä­ra­re i Nor­ge, vid mu­sik­lin­jen på Greå­ker vi­der­gå­en­de sko­le – det vill sä­ga ett mu­sik­gym­na­si­um – och vid kul­tur­sko­lan i Sarps­borg. Trots att Nor­ge stängt al­la sko­lor ar­be­tar han vi­da­re på di­stans från hem­met på Nord­kos­ter.

– Det går bra. Jag gör upp­gif­ter och skic­kar till ele­ver­na. De fil­mar och spe­lar in och skic­kar till­ba­ka och jag skic­kar till­ba­ka re­spons.

– Det fun­ge­rar bra en pe­ri­od, men se­dan be­hö­ver man träf­fas. För vis­sa ele­ver kan det här sät­tet att ar­be­ta till och med fun­ge­ra bätt­re, när de slip­per ta sig upp ti­digt på mor­go­nen till sko­lan ut­an blir fria att gö­ra

Put­te Jo­han­der är mu­siklä­ra­re i Nor­ge och job­bar nu på di­stans från Nord­kos­ter.

upp­gif­ter vid en tid de väl­jer själ­va, sä­ger han.

Men den här un­der­vis­nings­for­men är ock­så tidskrä­van­de för lä­ra­ren, när han ska spe­la in för var och en. Han vill helst ar­be­ta med var­je elev in­di­vi­du­ellt och ba­ra ibland, när ele­ver­na är på sam­ma ni­vå, ger han sam­ma upp­gif­ter till fle­ra ele­ver.

– Men det kom­mer nå­got po­si­tivt ock­så ur den här si­tu­a­tio­nen. Man tving­as va­ra kre­a­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.