P1

Strömstads Tidning - - Predikotur­er -

5.59 P1-mor­gon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Stil. 11.00 Ekot. 11.04 När sko­lan flyt­tar hem. Tips och stöd till dig som har barn som plug­gar hem­i­från. 11.33 Ekot. 11.35 Ra­di­o­no­vel­len. Mis­sing pe­op­le av Ka­rin Smir­noff. När be­rät­tel­ser blir till ljud. 12.00 Tolvsla­get. 12.01 Da­gens dikt. För­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re lä­ser po­e­si från nu och då, när och fjär­ran. 12.09 Ve­ten­skaps­ra­di­on ny­he­ter. Ve­ten­skapsny­he­ter från al­la tänk­ba­ra forsk­nings­om­rå­den. Här får du som lyss­na­re of­ta hö­ra ny­he­ten in­nan den blir upp­märk­sam­mad av öv­ri­ga me­dia. 12.30 Lun­che­kot. 12.55 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 13.00 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 13.05 P1 Kul­tur. 14.00 Extra­sänd­ning från Ekot. 15.00 Ekot. 15.03 Ra­di­ospor­ten. 15.04 Spa­nar­na. Tre skarp­syn­ta per­son­lig­he­ter för­sö­ker av­lä­sa tren­der i vår var­dag och ge oss si­na fram­tids­vi­sio­ner. 15.45 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.02 Stu­dio Ett. Di­rekt­sänt ak­tu­ellt magasin. 17.45 Da­gens Eko. 18.01 Eko­no­mi­e­kot. Eko­no­mi­e­kot är Ekots ny­hets­pro­gram om se­nas­te nytt i eko­no­mins värld. 18.08 Ra­di­ospor­ten. 18.09 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 18.15 Lantz­kam­pen i P1. Här hit­tar du Lantz­kam­pen, Kä­ra An­ni­ka och al­la An­ni­ka Lantz-pro­gram i Sve­ri­ges Ra­dio P1. 19.00 Ekot. 19.03 P1 Drama. 19.35 Ra­di­o­no­vel­len. 20.00 Ekot. 20.03 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. 20.55 Klar­text. 21.00 Ekot. 21.03 När sko­lan flyt­tar hem. 21.35 Ring P1. Med Ce­ci­lia Bod­ström. 21.45 Tan­kar för da­gen. 21.50 Lan­doch sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.10 Ra di­ospor­ten. 22.12 Stu­dio Ett. Di­rekt­sänt ak­tu­ellt magasin. 23.55 Da­gens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 Sön­dags­in­ter­vjun. 0.48 OBS. 1.00 Ekot. 1.02 Ra­di­opsy­ko­lo­gen. 1.35 Py­ra­mi­den. 2.00 Ekot. 2.02 Bild­nings­by­rån. 2.35 Ve­ten­skaps­ra­di­on ny­he­ter. 3.00 Ekot. 3.02 Ve­ten­skaps­pod­den. 3.50 App och Eti­kett. 4.00 Ekot. 4.02 USA­pod­den. 5.00 Ekot. 5.02 P1 Kul­tur. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

P1 15.04 Spa­nar­na. Oli­via Ma­ri­et­te Borg/SR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.