Fac­ket: ”Be­kym­mer­samt för al­la ex­traan­ställ­da”

Me­dan många in­om ho­tell- och re­stau­rang­bran­schen just nu varslas och kort­tidsper­mit­te­ras finns en stor grupp som in­te om­fat­tas av sy­s­te­met – ex­traan­ställ­da som of­ta sak­nar a-kas­sa – och det be­kym­rar fac­ket.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Lin­da Smith lin­da.smith@st­nb.se 0526-624 06

Ma­lin Ack­holt, ord­fö­ran­de för Ho­tell- och re­stau­rang­fac­ket, är den som får ta al­la frå­gor från me­dia nu när de lo­ka­la om­bu­den är be­las­ta­de med för­hand­ling­ar. Hon kan in­te ge någ­ra lo­ka­la el­ler re­gi­o­na­la siff­ror om var­sel, där­e­mot hur det ser ut över ri­ket.

– Vi har mot­ta­git var­sel på to­talt sett 10 200 per­so­ner och vi har li­te mer än 2 000 som därut­ö­ver sä­ger att de avi­se­rats att de kom­mer varslas, sä­ger hon.

Det är ock­så in­ten­si­va för­hand­ling­ar om kort­tidsper­mit­te­ring­ar.

– Fram till i sön­dags ha­de vi teck­nat 500 av­tal som om­fat­tar 9 500 per­so­ner. Jag har där­e­mot in­te en siff­ra på hur många av de vars­la­de som kom­mer per­mit­te­ras istäl­let.

Hon tyc­ker att de åt­gär­der som re­ge­ring­en hit­tills ta­git fram är kraft­ful­la, men att det är be­kym­mer­samt för al­la de ex­traan­ställ­da som in­te om­fat­tas av kort­tidsper­mit­te­rings­sy­ste­met.

– Där skul­le jag se att re­ge­ring­en sät­ter in yt­ter­li­ga­re in­sat­ser. Det är en grupp som blir ut­an för­sörj­ning och där vi vet att många in­te är el­ler har haft möj­lig­het att bli med­lem i en a-kas­sa.

Vad skul­le kun­na va­ra en möj­lig åt­gärd?

– Jag tror att man kan tit­ta på fle­ra de­lar där man öpp­nar upp a-kas­sa­sy­ste­met för att kun­na om­fat­ta fler per­so­ner.

Vad har du fått till dig från de lo­ka­la fack­li­ga om­bu­den?

– Vi har en bransch i kris, där väl­digt sto­ra de­lar har gått från näs­tan full­stän­dig be­lägg­ning till ingen­ting och det har ba­ra hänt på ett an­tal da­gar. Jag har sam­ta­lat var­je dag med lo­ka­la fö­re­trä­da­re och med­lem­mar om hur det fak­tiskt ser ut. He­la bran­schen är in­te i kris, men det finns väl­digt sto­ra de­lar som vi­sar på att verk­sam­he­ten står in i det näs­ta still och att man då har be­hövt vid­ta ex­tra kraft­ful­la åt­gär­der.

Tror du att fler kom­mer be­hö­va sö­ka för­sörj­nings­stöd?

– Det vet vi in­te än. Vi hop­pas ju att så många som möj­ligt kan om­fat­tas av om­ställ­nings­för­säk­ring­en såsom a-kas­sa, men hur för­sörj­nings­stö­det kom­mer ser ut fram­ö­ver vet vi in­te, men vi hop­pas att ing­en ska be­hö­va nytt­ja det, men det vet vi in­te än­nu.

Går det att sä­ga nå­got om hur många som kans­ke för­lo­rar si­na an­ställ­ning­ar?

– Vi hop­pas ju att så många som möj­ligt ska kom­ma till­ba­ka på full tid på si­na ar­bets­plat­ser igen när det här är över och att vi ska gö­ra pro­ces­sen så kort som möj­ligt, men det är svårt att sä­ga hur kort pro­ces­sen blir.

Bild: Jo­se­fin Wet­ter­berg

”Vi har en bransch i kris”, kon­sta­te­rar Ma­lin Ack­holt, ord­fö­ran­de för Ho­tel­loch re­stau­rang­fac­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.