Na­tur­ligt och över­na­tur­ligt hos För­e­ning­en Nor­den

I år åter­kom För­e­ning­en Nor­den Nor­ra Bo­hus­län till Ta­nums­he­de när för­e­ning­en höll sitt års­mö­te i det triv­sam­ma för­sam­lings­hem­met, gran­ne till kyr­kan.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Karl-Ax­el Wik­ström

Till ord­fö­ran­de för mö­tet val­des för­e­ning­ens ti­di­ga­re ord­fö­ran­de Wol­f­gang Sch­wartz, som till­sam­mans med sty­rel­sens sekre­te­ra­re Ger­trud Ax­els­son, snabbt och ele­gant kla­ra­de av fö­re­drag­nings­lis­tan.

Svens­son re­dogjor­de för det gång­na verk­sam­hets­å­ret kun­de hon kon­sta­te­ra att för­e­ning­en an­ord­nat el­ler va­rit me­dar­ran­gör vid 14 ak­ti­vi­te­ter.

Till des­sa ar­range­mang har 623 med­lem­mar och in­tres­se­ra­de sökt sig. Många in­tres­san­ta pro­gram­punk­ter har ge­nom­förts un­der året men det var två hän­del­ser som sär­skilt bör näm­nas.

då kung­en be­sök­te av­del­ning­en i sam­band med Sve­ri­ges För­e­ning­en Nor­dens 100-års­ju­bi­le­um på Ska­ge­rack i Strömstad. Då del­tog ett stort an­tal med­lem­mar bå­de från Väst­ra Gö­ta­land och Öst­fold, Nor­ge, vid si­dan av fö­re­tags­le­da­re, kom­mun­led­ning och po­li­ti­ker i Väst­ra Gö­ta­land och Öst­fold. Men i cent­rum stod Kung Carl XVI Gustaf med stab, samt För­e­ning­ar­na Nor­den i Sve­ri­ge och Nor­ge centralt.

Han be­rät­ta­de om det över­na­tur­li­ga - en pa­ral­lell värld fylld med oli­ka vä­sen, po­pu­lärt kal­la­de för spö­ken

Den and­ra är då För­e­ning­en Nor­den Nor­ra Bo­hus­län fi­ran­de sitt eget 75-års­ju­bi­le­um. Med pom­pa och ståt upp­märk­sam­ma­des det­ta ju­bi­le­um med stor gala­fest på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack i Strömstad. Ett 80-tal med­lem­mar och Nor­den-vän­ner från bå­de Sve­ri­ge och Nor­ge kom och blev bjud­na på fest­mål­tid à la 40-tal. Histo­ri­ker Ulf Hans­son be­rät­ta­de om år 1944 – året då för­e­ning­en bil­da­des, Festor­kes­tern spe­la­de no­stal­gisk 40-tals­mu­sik och dam­kö­ren sjöng vac­kert i si­na bo­hus­stic­ka­de trö­jor.

ett

för­slag till en mo­tion. Ett vik­tigt red­skap för att öka kun­ska­pen om de nor­dis­ka län­der­na är att ha till­gång till de en­skil­da län­der­nas tv-ut­bud. Där­för fö­re­slår För­e­ning­en Nor­den Nor­ra Bo­hus­län för­bun­det att ver­ka för att För­e­ning­en Nor­dens med­lems­län­ders tv-ut­bud blir me­ra till­gäng­ligt för he­la Nor­den. Årsmö­tes­del­ta­gar­na bi­föll hel­hjär­tat mo­tio­nen och sän­de den där­med vi­da­re till Nor­dens full­mäk­ti­ge­mö­te.

i sty­rel­sen för ett år fram­åt blev en odra­ma­tisk histo­ria ef­tersom i stort sett he­la sty­rel­sen blev om­vald. Där­för be­står den nu av Ing­e­gerd Lil­jestrand Qvicklund på ord­fö­ran­de­pos­ten samt de or­di­na­rie le­da­mö­ter­na Inga-Lill Matts­son, Ger­trud Ax­els­son, Bir­git­ta Karls­son, Gud­run Storm, Lah­ja Hart­vigs­son och Le­na Wil­lig Nord­blom. Ny le­da­mot ef­ter Le­na Wall­sten, som av­böjt om­val, blev Christi­na West­he­den Olaus­son, Strömstad, som nu åter­kom­mer som le­da­mot ef­ter någ­ra års bor­to­va­ro.

Bjørg Jacob­sen, ord­fö­ran­de i Fore­ning­en Nor­den Hal­den, sys­ter­för­e­ning­en på and­ra si­dan Ide­fjor­den, in­for­me­ra­de om kom­man­de pro­gram, tac­ka­de för gott sam­ar­be­te och över­läm­na­de en bloms­ter­bu­kett till Nor­ra Bo­hus­län-av­del­ning­en.

Ef­ter för­hand­ling­ar­na upp­märk­sam­ma­des Ma­ri­an­ne Gran, som va­rit med­lem i 30 år, med blom­mor och Nor­den-bok och Ma­ria Le­jerstedt, som va­rit med­lem i 25 år, med blom­mor.

var ”Na­tur­ligt & över­na­tur­ligt”. Där­för av­slu­ta­des kväl­len med att Gö­ran Ström­berg höll ett fö­re­drag om ”Vä­sen i folk­tron”. Han be­rät­ta­de om det över­na­tur­li­ga – en pa­ral­lell värld fylld med oli­ka vä­sen, po­pu­lärt kal­la­de för spö­ken! Och spö­ken kun­de va­ra gas­tar, gen­gång­a­re, my­ling­ar och and­ra skräm­man­de fö­re­te­el­ser. Samt att vis­sa fe­no­men kan för­kla­ras med att märk­li­ga, dra­ma­tis­ka hän­del­ser ger av­tryck i den så kal­la­de rum­ti­den. Han vi­sa­de även bil­der och be­rät­ta­de om skräm­man­de hän­del­ser på oli­ka plat­ser runt om i lan­det, till ex­em­pel i Borg­vatt­nets präst­gård som är Sve­ri­ges mest hem­sök­ta hus. Väl åter i det na­tur­li­ga av­tac­ka­des Gö­ran med blom­mor och kraf­ti­ga applå­der!

Bild: Pri­vat

Borg­vatt­nets präst­gård i Jämt­land är känd som Sve­ri­ges mest hem­sök­ta hus ef­ter att bå­de biskop och präs­ter vitt­nat om pa­ra­nor­ma­la upp­le­vel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.