Re­stau­rang­er har tap­pat nio av tio gäs­ter

Dyst­ra ord och stark oro fär­gar re­stau­rang- och caféä­ga­re i Strömstad just nu. På ba­ra ett par vec­kor har gäs­ter­na mins­kat med upp till 95 pro­cent. – Vi har någ­ra stam­gäs­ter på lun­chen, an­nars är det ingen­ting, sä­ger Ah­med Os­man, de­lä­ga­re på re­stau­rang To

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Lin­da Smith lin­da.smith@st­nb.se 0526-624 06

Ny­he­ter: Att Nor­ge stängt grän­sen mot Sve­ri­ge har sla­git hårt mot re­stau­rang­er­na i Strömstad, som le­ver på ström­men av nors­ka gäs­ter.

Jag mås­te hål­la öp­pet. Får vi in 3 000 kro­nor per dag så kan jag kla­ra­hy­ran. Razgar Jacob, To­ro

I brist på gäs­ter att ser­ve­ra har de­lä­gar­na Ah­med Os­man och Razgar för­sökt an­vän­da ti­den till att stä­da och fixa på sin re­stau­rang.

– Vi sit­ter ba­ra här. Jag vet in­te vad vi ska gö­ra. Vi har mins­kat med 95 pro­cent. I hel­gen ser­ve­ra­de vi två par. Folk vå­gar in­te gå ut, sä­ger Ah­med Os­man.

Tan­kar har fun­nits på att stänga. Då kan de­lä­gar­na, Ah­med Os­man och Razgar Jacob få a-kas­sa un­der ti­den som re­stau­rang­en lig­ger vi­lan­de. Men de skul­le än­då be­hö­va be­ta­la hy­ran på 40 000 kro­nor i må­na­den.

– Jag mås­te hål­la öp­pet. Får vi in 3 000 kro­nor per dag så kan jag kla­ra hy­ran. Jag kan in­te hål­la stängt, sä­ger Razgar Jacob.

De kan hel­ler in­te an­vän­da sig av kort­tidsper­mit­te­ring då ar­bets­för­med­ling­en är in­kopp­lad med nystart­s­er­sätt­ning för den en­da per­so­nen som är fast an­ställd.

De är för­tviv­la­de över si­tu­a­tio­nen och an­ser att sta­tens stöd­pa­ket är otill­räck­ligt.

– Vi kan lå­na peng­ar till hy­ra och för per­so­nal­kost­na­der, men som vi se­dan mås­te be­ta­la till­ba­ka. Det är ing­en hjälp tyc­ker jag, sä­ger Ah­med Os­man.

– Vi har sli­tit i fle­ra år och nu när vi änt­li­gen kan bör­ja tjä­na peng­ar så ser vi att allt ba­ra ra­sar.

Razgar Jacob håller med. Han tyc­ker att stöd­pa­ke­tet är för klent. Att sta­ten går in och kan sän­ka ar­bets­gi­var­av­gif­ter och egen­av­gif­ter i fy­ra må­na­der är in­te till­räck­ligt me­nar han.

– Och jag fat­tar in­te hur de vå­gar sä­ga att man ska be­ta­la rän­ta om man vill hål­la in­ne med skatt och ar­bets­gi­var­av­gif­ter. De bor­de skäm­mas. De le­ker ju med folk, sä­ger Razgar Jacob.

– 6,6 pro­cent. Det är dy­ra­re än ban­ken. Ar­bets­gi­va­re ska in­te be­hö­va be­ta­la alls nu för då kan man in­te be­hål­la per­so­na­len.

På Kaf­fe­dop­pet är det ock­så glest med gäs­ter. To­bi­as Matt­son, som äger ba­ge­ri­et och café­et till­sam­mans med sin fru, ser en stor ned­gång.

– Det ra­sa­de di­rekt när Nor­ge stäng­de si­na gränser, sä­ger han.

Men han mär­ker även av att Strömstads­bor­na bli­vit allt för­sik­ti­ga­re med att vi­sats i of­fent­li­ga sam­man­hang.

– Vi ha­de nog ett tapp på runt 60 till 70 pro­cent igår, sä­ger han.

Be­ställ­ning­ar­na är ock­så be­tyd­ligt mind­re.

– Det är en väl­dig skill­nad. Det är ju inga sto­ra be­ställ­ning­ar till kon­fe­ren­ser och sto­ra mö­ten läng­re. Det är li­te be­ställ­ning­ar på tår­tor, men det är sex­bi­tars till fa­mil­jer.

Nu är han i färd med att kort­tidsper­mit­te­ra i stort sett al­la si­na an­ställ­da, sam­man­lagt cir­ka 15 per­so­ner. De har ock­så pla­ner på att stänga ti­di­ga­re var­je dag.

– Men per­so­na­len är i al­la fall frisk.

– Man får ta det dag för dag. Det är ju på ett sätt li­ka för al­la.

att även re­stau­rang Pri­mi Pi­at­ti har en lik­nan­de si­tu­a­tion som de ovan nämn­da. Äga­ren Rid­van Al­tug be­rät­tar att in­led­ning­en på året var myc­ket bätt­re än för­ra året, men att co­ro­nakri­sen gjort att han har om­kring tio pro­cent kvar av si­na gäs­ter. Nor­malt sett är om­kring 60 pro­cent av kun­der­na norr­män.

– Jag har li­te gäs­ter som kom­mer på lunch­tid. Det är svårt att ve­ta vad man ska gö­ra. Jag fun­de­rar på att gö­ra i ord­ning ute­ser­ve­ring­en. Den är stor och det är bätt­re än ing­et.

Han har även fun­de­rat på att bör­ja med ut­kör­ning av mat, trots att han har då­li­ga er­fa­ren­he­ter av det se­dan ti­di­ga­re i li­vet, i Tyskland.

– Jag tän­ker av­vak­ta, men om det här håller på länge då blir det ut­kör­ning till 100 pro­cent.

Han har fem an­ställ­da men har inga pla­ner på att per­mit­te­ra än så länge.

– Jag tän­ker att jag be­hö­ver mi­na an­ställ­da. Rätt som det är öpp­nar kanske Nor­ge si­na gränser igen och håller det här på länge kom­mer in­te folk or­ka stan­na hem­ma, sä­ger Rid­van Al­tug.

Bild: Lin­da Smith

På ta­pas­re­stau­rang­en To­ro i Strömstad har gäs­ter­na mins­kat med 95 pro­cent. (Ar­kiv­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.