Hal­va per­so­nal­styr­kan är upp­sagd på Daftö Re­sort

Hal­va per­so­nal­styr­kan är upp­sagd och re­kry­te­rings­pro­ces­sen för sä­songs­per­so­nal är pa­u­sad. – Det hand­lar om att lång­sik­tigt sä­ker­stäl­la Daftö Re­sorts över­lev­nad, sä­ger vd:n Le­na Kem­pe.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

På tors­da­gen ski­ner vår­so­len, in­te ett moln går att skön­ja på him­la­val­vet.

– Vi skul­le ha in­vigt ho­tel­let i dag, taj­ming­en var ju in­te klock­ren för oss. Det som hän­der i sam­häl­let nu är för­ödan­de på så många sätt, bå­de eko­no­miskt och hälso­mäs­sigt, sä­ger Le­na Kem­pe.

Ho­tel­let står fär­digt och är en av tre till­tänk­ta bygg­na­der med tolv rum var­de­ra. Det är en av vin­terns in­ve­ste­ring­ar. En an­nan är en at­trak­tion till nö­je­spar­ken som nu be­fin­ner sig i Ita­li­en re­do att le­ve­re­ras.

Men med det rå­dan­de lä­get si­nar kas­sor­na snabbt. Över hälf­ten av an­lägg­ning­ens gäs­ter kom­mer i re­gel från Nor­ge. Där­för har Le­na Kem­pe be­hövt fat­ta en rad job­bi­ga be­slut det se­nas­te. Bland an­nat är 18 per­so­ner av de helår­san­ställ­da upp­sag­da, det är un­ge­fär hal­va per­so­nal­styr­kan.

– Att be­hö­va ta ett sånt be­slut var hemskt. Men det hand­lar om att lång­sik­tigt sä­ker­stäl­la Daftö Re­sorts över­lev­nad, sä­ger hon och fort­sät­ter.

– Det är nå­got jag ald­rig trod­de att jag skul­le be­hö­va ge­nom­fö­ra, allt har gått så otro­ligt fort.

Le­na Kem­pe har tuf­fa vec­kor ba­kom sig.

– Jag och vi äga­re har mått jät­te­då­ligt i det här och det gäl­ler nog många män­ni­skor. Det är var­ken kul att dri­va fö­re­tag el­ler att job­ba i en sån här si­tu­a­tion.

Daftö Re­sort är ett fa­mil­je­fö­re­tag som drivs och ägs av Mia, Met­te och Le­na Kem­pe och de har stöt­tat varand­ra. Dess­utom är hon glad för det stöd hon fått från and­ra fö­re­tag och från bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­si­ta.

– Upp­slut­ning­en från al­la håll är stor.

Le­na Kem­pe hop­pas på att si­tu­a­tio­nen har vänt in­nan upp­säg­nings­ti­den har löpt ut så att per­so­na­len kan be­hål­la si­na an­ställ­ning­ar.

– De är helt grym­ma, vår per­so­nal. Men det är såklart myc­ket

”Vi tän­ker gö­ra allt vi kan för att kun­na åter­an­stäl­la in­nan an­ställ­nings­ti­den går ut”, sä­ger Le­na Kem­pe.

led­sam­het över att det här kanske hän­der. Vi pra­tar myc­ket med varand­ra och det finns ett stort stöd in­om grup­pen i det­ta sto­ra ske­de. Och per­so­na­len är väl­digt driv­na i hur man ska kun­na lö­sa det här.

På som­ma­ren job­bar nor­malt sett över 200 per­so­ner på Daftö Re­sort. Den re­kry­te­ring­en är pa­u­sad nu tills si­tu­a­tio­nen bli­vit kla­ra­re.

– Det känns in­te an­svars­fullt att re­kry­te­ra när vi in­te vet hur många vi kom­mer att be­hö­va. Vår för­hopp­ning är att som­ma­ren kom­mer igång, men som det ser ut nu är det ing­en som vet.

Bild: Li­sa Than­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.