Re­gi­on­te­a­tern flyt­tar ut på nä­tet – pre­miär för al­la

Ing­et ont som in­te kan fö­ra nå­got gott med sig. Kre­a­ti­vi­te­ten spi­rar i spå­ren av kull­kas­ta­de pla­ner till följd av co­ro­na­pan­de­min. Nu har nord­bo­hus­läns­ka ung­do­mar (och and­ra) chans att upp­le­va världs­pre­miär på en ny fö­re­ställ­ning i sam­ar­be­te mel­lan Re­gi­ont

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02 Fot­not: Sex kan ses via www.https:// www.gso.se/gsoplay/ el­ler www.re­gi­on­te­a­ter­vast.se från 1 april kloc­kan 14. Dröm­lek vän­der sig till mel­lan­sta­di­et. Den kom­mer att fin­nas till­gäng­lig från se­na­re de­len

På tis­dag 1 april kloc­kan 14 är det dags för ur­pre­miär på Sex, en fö­re­ställ­ning med dan­sa­re från re­gi­on­te­a­tern, en stråk­kvar­tett från Gö­te­borgs Sym­fo­ni­ker och sång­ers­kan, dan­sa­ren, rap­pa­ren med me­ra Au­re­lia Dey som kon­fe­ren­ci­er.

Spel­pla­nen sa­de att det skul­le ges ett an­tal fö­re­ställ­ning­ar i Sten­ham­marsa­len i Gö­te­borgs Kon­sert­hus och vid Re­gi­on­te­a­ter Västs dans­scen i Borås. Men så blev det stopp för of­fent­li­ga fö­re­ställ­ning­ar vid kon­sert­hu­set och ar­ran­gö­rer­na tänk­te om.

Nu kom­mer istäl­let Sex att fil­mas på mån­dag i Sten­ham­marsa­len och se­dan läg­gas upp på nä­tet, till­gäng­lig för al­la som vill se. Det ska­par i ett nafs en möj­lig­het även för publi­ken här i Nor­ra Bo­hus­län att ta del av det nya ver­ket.

Sex vän­der sig i förs­ta hand till ung­do­mar i ål­dern 15-18 år och hand­lar om – sex. Ut­gångs­punk­ten har va­rit unga män­ni­skors eg­na tan­kar, fun­de­ring­ar och er­fa­ren­he­ter. Danspe­da­go­gen Ul­ri­ka Lil­je­dahl vid re­gi­on­te­a­tern träf­fa­de un­der hös­ten två klas­ser i års­kurs åt­ta från två oli­ka sko­lor i Borås och en gym­na­si­e­klass.

– Åt­tor­na träf­fa­de jag fy­ra gång­er, en tim­me var­je gång. Vi job­ba­de med oli­ka frå­ge­ställ­ning­ar, som om de har en plan för hur de kan bli ihop med nå­gon, hur man kan ve­ta att man är kär och hur man för­står om nå­gon sä­ger nej, be­rät­tar hon.

Sam­ta­let för­des på oli­ka sätt. I vis­sa fall sva­ra­de ele­ver­na en och en, ano­nymt, i and­ra fall gjor­des grupp­ar­be­ten och i yt­ter­li­ga­re and­ra hand­la­de det om works­hops med rö­rel­ser.

– Ungdomarna var öpp­na och ly

hör­da, sä­ger Ul­ri­ka Lil­je­dahl, som fick upp­fatt­ning­en att bå­de kil­lar och tje­jer var väl in­för­ståd­da med sam­tyc­ke­sla­gen och med­vet­na om hur vik­tigt det är att re­spek­te­ra ett nej.

Hen­nes un­der­lag gick se­dan vi­da­re till Mo­ni­ca Mi­loc­co, ti­di­ga­re dan­sa­re vid Gö­te­borgso­pe­ran och nu­me­ra konst­när­lig le­da­re för re­gi­on­te­a­terns dans­del. Ma­nus­för­fat­ta­ren Mats Kjel­bye, som bland an­nat ar­be­tar för Gö­te­borgs­sym­fo­ni­ker­na, har se­dan ut­i­från ung­do­mar­nas tan­kar och be­rät­tel­ser ska­pat ett ma­nus åt all­konst­nä­ren Au­re­lia Dey, som håller sam­man fö­re­ställ­ning­en. Mo­ni­ca Mi­loc­co har ska­pat ko­re­o­gra­fin för tre dan­sa­re.

Nå­gon episk be­rät­tel­se hand­lar det in­te om, sna­ra­re frag­ment av en be­rät­tel­se, sä­ger Mo­ni­ca Mi­loc­co.

– Men det finns en röd tråd, ut­i­från frå­gor­na ”hur känns det att bli kär”, ”var i krop­pen känns det”, ”hur känns det”, och ”hur känns det att bli be­trak­tad” och ”hur blir man ihop”.

– Man får en förs­ta kon­takt på so­ci­a­la me­di­er, hur går man vi­da­re. Vi kom­mer in på sam­tyc­ke­sla­gen och hur man vå­gar sä­ga nej och till sist till hur det kän­des att ha sex. Det hand­lar om vägen dit.

På sce­nen finns, för­u­tom Au­re­lia Dey och dan­sar­na, en stråk­kvar­tett och mu­si­ken ska ock­så fånga de käns­lor ungdomarna har be­skri­vit, som pir­rig­he­ten i krop­pen, men ock­så att det kan va­ra läs­kigt och ner­vöst, be­rät­tar Mo­ni­ca Mi­loc­co.

Nu får allt­så fler än de se­dan för­ut in­bo­ka­de sko­lor­na chans att se ur­pre­miä­ren.

– Vi får för­sö­ka se möj­lig­he­ter­na. Vårt upp­drag är ju att för­med­la scen­konst till barn och unga, sä­ger Andreas Sol­lén, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid Re­gi­on­te­a­ter Väst.

Ef­ter pre­miä­ren lig­ger fö­re­ställ­ning­en kvar på nä­tet.

– Vi kom­mer ock­så att fil­ma fö­re­ställ­ning­en Dröm­lek den 14 april och kanske fler se­na­re, be­rät­tar Andreas Sol­lén.

Bild: Da­ni­el An­ders­son

Sex är ett sam­ar­be­te mel­lan Re­gi­on­te­a­ter Väst och Gö­te­borgs Sym­fo­ni­ker.

Bild: Da­ni­el An­ders­son

Mo­ni­ca Mi­loc­co har va­rit dan­sa­re vid Gö­te­borgso­pe­ran i 20 år. Nu­me­ra är hon konst­när­lig le­da­re för dans­de­len av Re­gi­on­te­a­ter Väst och har ar­be­tat fram fö­re­ställ­ning­en Sex till­sam­mans med dan­sar­na.

Bild: Hå­kan Lars­son

Dröm­lek är, lik­som Sex, ko­re­o­gra­fe­rad av en ti­di­ga­re dan­sa­re vid Gö­te­borgso­pe­ran, den här gång­en Fer­nan­do Me­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.