Kos­ter Ma­rin re­do att kö­ra med dubb­la bå­tar i påsk

För­bu­det mot sam­man­koms­ter för fler än 50 per­so­ner, som kom i fre­dags, gäll­de in­te kol­lek­tiv­tra­fik. Men båtre­san mel­lan Strömstad och Kos­ter hör till det som kan in­ne­bä­ra ökad smitt­risk för öar­na. Kos­ter Ma­rin pla­ne­rar där­för att kö­ra med dubb­la bå­tar i p

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

– Vi har in­te fått någ­ra sär­skil­da di­rek­tiv ef­ter det nya be­slu­tet om max 50 per­so­ner, men vi sa­de re­dan ti­di­ga­re att vi ska kö­ra med två bå­tar i påsk och för­sö­ka för­de­la pas­sa­ge­rar­na, sä­ger vd Hå­kan Eriks­son.

För även om det finns re­kom­men­da­tio­ner om att dra ner på re­san­det räk­nar han med en del tra­fik un­der påsken, men i viss mån re­gle­rar sig pas­sa­gerar­tryc­ket självt, till följd av att Nor­ge stängt grän­sen, kon­sta­te­rar han un­der lör­da­gen.

– Nor­malt ha­de vi haft fullt den här hel­gen. Nu är det näs­tan ingen­ting, men en del åker ut och pro­me­ne­rar.

– Vår mål­sätt­ning är att hål­la det glest.

Ef­tersom det finns gott om ut­rym­me spri­der pas­sa­ge­rar­na ut sig själ­va nu och fa­mil­jer um­gås ju he­la ti­den, så de kan sit­ta till­sam­mans även om­bord.

Re­de­ri­et har vid­ta­git ex­tra för­sik­tig­hets­åt­gär­der, som in­ten­si­fi­e­rad städ­ning, be­rät­tar han.

– Vi har ex­tra städ­ru­ti­ner och har kom­mit över en del hand­sprit.

Be­sätt­ning­en tän­ker ock­så på att hål­la av­stånd till pas­sa­ge­rar­na när de han­te­rar till ex­em­pel bil­jet­ter och tor­kar av kort­lä­sa­re och ap­pa­ra­ter när de har an­vänts.

– Sam­häl­let får ju rul­la vi­da­re men utan att vi tar onö­di­ga ris­ker, sä­ger Hå­kan Eriks­son.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Ulf Eriks­son sit­ter i fri­vil­lig ka­ran­tän för att kun­na hål­la Eko­bo­den öp­pen i påsk – med al­la för­sik­tig­hets­åt­gär­der. (Ar­kiv­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.