Ud­de­valla­vä­gen av­stängd den här vec­kan

Strömstads Tidning - - Nyheter -

På grund av ar­be­te vid fär­je­lä­get stängs Ud­de­valla­vä­gen mel­lan 30 mars och 3 april. Väg­skyl­tar mar­ke­rar hur tra­fi­ken leds om.

En stor mo­bil­kran kom­mer att stäl­las upp för att mon­te­ra nya fend­rar och ri­va de be­fint­li­ga på ka­jen, skri­ver Strömstads kom­mun på sin hem­si­da, och läg­ger in en re­ser­va­tion för tids­pla­nen:

”Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar un­der bygg­nads­pe­ri­o­den som kan ske på grund av oför­ut­sed­da hän­del­ser.”

Man kan fort­fa­ran­de gå och cyk­la för­bi ar­bets­plat­sen.

Pla­nen är att ar­be­tet med det nya fär­je­lä­get ska va­ra klart till som­ma­ren. Om­bygg­na­den kos­tar cir­ka 160 mil­jo­ner kro­nor, en sum­ma som ska åter­be­ta­las till kom­mu­nen av Co­lor Li­ne och Fjord­li­ne un­der en 20-årig av­be­tal­nings­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.