SVT gör om dag­tablån – värd lot­sar tit­ta­ren

Som en följd av co­ro­na­vi­ru­set och att många sit­ter i hem­ka­ran­tän läg­ger SVT om he­la dag­tablån i et­tan mel­lan den 30 mars och 8 maj.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - TT

I ti­der av hem­ma­sit­tan­de som en följd av co­ro­na­vi­ru­set lan­se­rar ka­na­len ett nytt kon­cept där en pro­gram­värd gör tit­ta­ren säll­skap och pre­sen­te­rar da­gens in­ne­håll. Först ut som pro­gram­värd är Mic­ke Leij­ne­gard.

”Vår idé är en­kel och snabbt ihop­satt, men vi hop­pas att den ska bi­dra till mind­re tristess, mer upp­le­vel­ser och på så sätt ska­pa en vik­tig ef­fekt – mind­re rö­rel­ser ute i sam­häl­let hos den äld­re publi­ken”, skri­ver SVT:s me­di­e­di­rek­tör Jan He­lin och pro­gram­di­rek­tör Eva Beck­man i ett ge­men­samt blog­gin­lägg.

Den nya ta­blån kom­mer att bju­da på nostal­gi, bland an­nat i form av re­pri­ser av ”Skär­gårds­dok­torn”, ”Sal­tön” och ”Gäs­ter med ges­ter”, svens­ka film­klas­si­ker och nya hu­mor­sats­ning­en ”Ka­ran­tän-tv”.

”Säll­skap med SVT1”, som det he­la kal­las, kom­mer att sän­das var­je var­dag, di­rekt ef­ter ka­na­lens nya mor­gon­sats­ning ”Hem­ma­gym­pa med So­fia”.

Bild: Ja­ne­rik Hen­riks­son/TT

Mic­ke Leij­ne­gard är först ut att le­da ”Säll­skap med SVT”. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.