”Öar­na be­hö­ver nytt blod”

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Fle­ra unga per­so­ner har flyt­tat till Kos­ter i vin­ter. De har en stark vil­ja att stan­na kvar och de ser en risk att öar­na dör vin­ter­tid om unga in­te kan eta­ble­ra sig. Men bo­stads­bris­ten är ett hot.

Årets näst sista mars­dag är kall och klar. Vin­den isar och so­len flö­dar över bryg­gor­na på Lång­e­gär­de när Linn O´Con­nell, Rou­gi­ne Pour­has­sa­ni, Ema­nu­el Eriks­son och Gustav Waldås ser sig om ef­ter im­pro­vi­se­ra­de sittplatse­r in­nan de bör­jar be­rät­ta. Det är en histo­ria om kär­lek till en plats och om oro – för plat­sen och för fram­ti­den.

De är al­la unga. De har al­la valt att bo på Kos­ter. De ser al­la en möj­lig­het för åter­växt i ö-sam­häl­let – och de ser al­la ett hot mot den möj­lig­he­ten. Ho­tet he­ter bo­stads­brist.

– Jag och fy­ra-fem and­ra har flyt­tat hit nu i vin­ter. Vi kom­mer från oli­ka håll, men de fles­ta från Stock­holm och Gö­te­borg, be­rät­tar Rou­gi­ne Pour­has­sa­ni.

Hon ut­bil­dar sig till träd­gårds­mäs­ta­re och gör sin prak­tik på Kos­ters Träd­går­dar. Job­bet har kom­mit igång ti­di­ga­re än pla­ne­rat ef­tersom co­ro­na­vi­ru­set har stängt sko­lan i Stock­holm. Stu­den­ter­na job­bar på di­stans.

– Jag ha­de läst om att lo­kal­be­folk­ning­en här vill att folk flyt­tar hit. För mig och min kil­le är det jät­te-jät­te-at­trak­tivt. Vi vill bo nä­ra na­tu­ren, kom­ma bort från stan, sä­ger hon.

– Vi vill eta­ble­ra oss här. Han fick jobb di­rekt som per­son­lig as­si­stent. Han skul­le ha va­rit med här nu, men han fick ett ex­tra­pass i job­bet.

När hen­nes egen prak­tik är slut ska hon skri­va sin av­slu­tan­de upp­sats, vil­ket hon kan gö­ra med Kos­ter och job­bet här som bas. Se­dan hop­pas hon på fort­satt liv och jobb på Kos­ter.

– Pro­ble­met är bris­ten på per­ma­nent­bo­stä­der. Just nu bor vi en stu­ga som Kos­ters Träd­går­dar be­hö­ver i som­mar för sin ex­tra­per­so­nal.

Om hon fick öns­ka skul­le hon vil­ja ha en bo­stad med li­ten träd­gård till.

– Jag är ju träd­gårds­mäs­ta­re och jag vil­le bort från stan för att slip­pa bo i en lä­gen­hets­lå­da.

Ema­nu­el Eriks­son dä­re­mot öns­kar sig – i al­la fall till att bör­ja med – en li­ten lä­gen­het. Han, som al­la de and­ra, hop­pas på Fil­je­stads­pro­jek­tet och skul­le vil­ja att det in­ne­höll oli­ka sorts bo­stä­der. Ung­do­mar som vill prö­va att bo på Kos­ter be­hö­ver en et­ta att star­ta med och in­flyt­tan­de barn­fa­mil­jer kan be­hö­va bör­ja med en trea, tän­ker han.

– Jag har vän­ner som stu­de­rar på di­stans och skul­le vil­ja plug­ga här­i­från, men det har in­te råd att hy­ra ett hus. Och man be­hö­ver prö­va hur det känns att bo här un­der de mör­ka må­na­der­na. Det be­hövs hy­res­rät­ter.

Han är in­te en­sam om att ha vän­ner med så­da­na dröm­mar.

– Jag kän­ner många som är jät­te­sug­na på att flyt­ta hit, sä­ger Rou­gi­ne Pour­has­sa­ni.

Gustav Waldås bor hos si­na för­äld­rar på Kos­ter se­dan han flyt­tat till­ba­ka ef­ter jobb på and­ra stäl­len. Han sä­ger sam­ma sak.

– Jag har ock­så kom­pi­sar som vill läm­na stan och de har jobb som de kan skö­ta på di­stans och åka nå­gon gång då och då för att träf­fa kol­le­ger­na.

Ema­nu­el job­bar i Ica-af­fä­ren och har tu­ren att kun­na hy­ra sin mor­fars lil­la stu­ga. Den är dock ing­en lös­ning om fram­tids­dröm­men om fa­milj går i upp­fyl­lel­se.

– Det går när man är ung sing­el-kil­le, men jag hop­pas det kan kom­ma en tjej in i bil­den.

Han be­skri­ver den vån­da många unga med Kos­ter­dröm­mar fast­nar i: Att kom­mu­nen har pla­ner för ut­veck­ling och bo­stads­byg­gan­de ska­par för­hopp­ning­ar, men när det drar ut på ti­den kom­mer osä­ker­he­ten. Vå­gar man stan­na och vän­ta? Hur länge? Mås­te man ge upp?

Här är det ing­en som vill ge upp. De har för egen del för­äls­kat sig i

” För mig och min kil­le är det jät­te-jät­te­attrak­tivt. Vi vill bo nä­ra na­tu­ren, kom­ma bort från stan. Rou­gi­ne Pour­has­sa­ni träd­gårds­mäs­tarprak­ti­kant Kos­ters Träd­går­dar

plat­sen – även de som in­te har nå­gon ti­di­ga­re an­knyt­ning hit i form av släkt el­ler som­mar­bo­en­de – och de ser be­ho­vet av att yng­re flyt­tar hit

– Kos­ter har en åld­ran­de be­folk­ning. Om ing­et görs för att få hit unga kom­mer Kos­terö­ar­na att bli dö­da vin­ter­tid, sä­ger Linn O´Con­nell, ock­så hon träd­gårds­mäs­ta­re

på Kos­ters Träd­går­dar.

Det skul­le be­ty­da säm­re ser­vice även för som­ma­ror­ten, är ung­do­mar­na över­ty­ga­de om. De åter­kom­mer of­ta till vad det be­ty­der för ö-sam­häl­let att de re­stau­rang­er som drivs av året runt-bo­en­de för­sö­ker ha öp­pet he­la året. De blir mö­tes­plat­ser för de unga som bor pro­vi­so­riskt, men ock­så över ge­ne­ra­tions­grän­ser­na.

– Kos­ter­bor­na tyc­ker det är ro­ligt med re­stau­rang­er som är öpp­na året runt, sä­ger Gustav Waldås.

Men det krä­ver ock­så folk som bor och ar­be­tar här året om.

– Det är up­pen­bart att sam­häl­let har be­hov av nytt blod, sä­ger Rou­gi­ne Pour­has­sa­ni och be­skri­ver hur väl mot­tag­na de har bli­vit som nya öbor.

– Vi vill le­va här. Det blir en skill­nad mot dem som ba­ra dri­ver nå­got un­der hög­sä­song­en, Det byg­ger in­te vär­den som året runt-verk­sam­he­ten, fyl­ler Linn O´Con­nell i.

Hon be­rät­tar ock­så att hon och pojk­vän­nen, som ar­be­tar på det lo­ka­la bygg­fö­re­ta­get Ki­le­sands Bygg, har fått hy­ra ett ex­tra­hus hos ett äld­re par på ön, ett ar­range­mang som lett till vän­skap och sam­ar­be­te.

– Vi kan hjäl­pas åt att hand­la och hug­ga ved. De skul­le kun­na hy­ra ut på som­ma­ren och ta ut myc­ket hög­re hy­ra men de ser ett vär­de i att vi bor där året om.

Rös­ter­na från Kos­ters nya unga be­folk­ning ta­lar om sin vil­ja att bli bo­fas­ta och bi­dra till ut­veck­ling­en som ett val av livs­stil, sna­ra­re än ba­ra ett val av jobb och yr­ke. De sö­ker livs­kva­li­tet och är be­red­da att puss­la ihop till­va­ron med oli­ka sätt att för­sör­ja sig för att få va­ra där de fin­ner den kvaliteten. Sam­ti­digt ser de att de­ras när­va­ro är av­gö­ran­de för sam­häl­lets fram­tid.

– Om det här blir en död ö un­der vin­tern in­ne­bär det en stor kul­tu­rell för­lust. Det finns de som har bott här i generation­er, som har en histo­ria. Det kan gå för­lo­rat om ingen­ting görs, sä­ger Rou­gi­ne Pour­has­sa­ni.

Så vad vill de ska gö­ras? Grup­pen vid bryg­gan är enig: De vill ha igång byg­get på Fil­je­stad och få fram blan­da­de bo­stä­der; lä­gen­he­ter i oli­ka stor­le­kar, par­hus, kanske en ge­men­sam träd­gård för många bo­en­de.

– In­te bo­stä­der för se­mester­bruk ut­an för dem som vill bo här året runt.

Ett för­slag från tek­nis­ka för­valt­ning­en till tomträtts­av­tal om Fil­je­stad har skic­kats till bo­stads­bo­la­get. Strömstads­byg­gens ord­fö­ran­de Le­na Martins­son (S) har än­nu in­te sett det men räk­nar med att gö­ra det tors­dag 2 april när bo­stads­bo­la­get har sty­rel­se­mö­te.

– Fi­i­je­stad, Ma­gis­tern och Råd­hus­ber­get är stå­en­de punk­ter på dag­ord­ning­en, sä­ger hon.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Linn O´Con­nell, Rou­gi­ne Pour­has­sa­ni, Ema­nu­el Eriks­son och Gustav Waldäs till­hör Kos­ters unga in­flyt­ta­re, i 20-30-års­ål­dern. ”Vi har am­bi­tio­nen att stan­na”, sä­ger de och be­rät­tar att jobb in­te va­rit nå­got pro­blem. Bland de nya unga Kos­ter­bor­na finns per­son­li­ga as­si­sten­ter, träd­gårds­mäs­ta­re, en snic­kar­lär­ling och en som stu­de­rar på di­stans.

Bild: Pri­vat

Unga in­flyt­ta­re och be­sö­kan­de vän­ner städar Stran vid Lång­e­vik och får ihop två ku­bik­me­ter skräp. Städar gör Linn, Ema­nu­el, Rou­gi­ne, , Sig­ge, Ge­or­ge, Eme­lia, Se­basti­an, Han­nes, Mar­kus, Sue, Ja­kob och Karl. Hun­dar­na he­ter Vll­da och Lu­na.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

För­hopp­ning­en står till Strömstads­byg­gens pla­ner på att byg­ga vid Fil­je­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.